Metoder vid Stambyte

När ett stambyte ska utföras kan detta ske på olika sätt. Detta kallas då olika metoder vid Stambyte. De flesta väljer traditionellt stambyte

När det talas om stambyte är inte bara det ett begrepp för en form av arbete. Här finns det istället många olika metoder att välja mellan. Det som normalt diskuteras när detta nämns är det som kallas ett rakt stambyte. I det fallet handlar det om ett traditionellt stambyte som utförs med dagens moderna metoder.

Ett byte av stammarna i en fastighet kan också vara mer eller mindre omfattande. Här finns det då möjligheter att utföra detta arbete på alla platser samtidigt, eller så kommer det finnas platser i fastigheten där de boende fortfarande kan använda vatten och avlopp under arbetets gång. Som en sista traditionell metod finns det också möjligheter att utföra ett partiellt stambyte.

När det gäller andra metoder vid ett stambyte så finns det namn som prefabstambyte och kassettstambyte. För de som vill ha ett alternativ till stambyte av ekonomiska själ eller annan anledning finns även valet av relining, som då inte medför att stammarna byts ut. Detta kallas också stamrenovering. Läs vidare här och få kunskaper om vad alla dessa olika metoder är och vad de kan ha för fördelar i jämförelse med varandra, samt varför de olika metoderna används i olika fastigheter.

 • Traditionellt stambyte: Det klassiska och traditionella stambytet som medför att vatten och avlopp helt eller delvis stängs av under arbetet. Givetvis kommer även valet av ett traditionellt stambyte alltid vara det mest optimala.
 •  Partiellt stambyte: Här handlar det om ett val att utföra detta stora projekt i mindre etapper. Anledningen till detta val ligger oftast på ett tidsmässigt eller ekonomiskt plan.
 • Prefabstambyte: Denna metod medför att rivning och bilning inte behöver ske, utan olika delar finns redan förproducerade. Denna metod används enbart för badrum, och inte i övriga delar av en fastighet.
 • KassettstambyteEgentligen är detta inte någon egen metod i meningen ett komplett stambyte. Här handlar det om återställningen av ett badrum, där det istället används förproducerade kassetter med handfat och toalett förmonterade.
 •  Relining: I detta fall handlar det om ett tillfälligt val att vänta med ett stort stambyte och istället utföra en stamrenovering. Relining är inget som tar bort behovet av ett stambyte, men kan ge fastighetsägare och bostadsrättsföreningar längre tid innan ett stambyte slutligen måste utföras.

Traditionellt stambyte – Den bästa metoden vid stambyte

Att utföra ett traditionellt stambyte är givetvis det allra vanligaste. Det trots att det handlar om det dammigaste och smutsigaste av alla valen och är förutom partiellt stambyte det val som tar längst tid att utföra. Här handlar det om att bila och riva ned på alla platser där det finns stammar som ska bytas. Sedan installeras nya stammar och tätskikt återskapas. Samtidigt med detta brukar generellt sett alla mindre rör och vattenledningar också bytas ut. Nedan kan du se hur detta går till steg för steg.

De olika stegen – Traditionellt stambyte

Steg 1: Det första som händer är att badrum, samt många gånger kök, måste demonteras för att arbetet ska kunna utföras. Med detta menas att allt från den armatur, de badrumsmöbler samt allt annat som kan vara i vägen för arbetet plockas bort. Samma sak sker många gånger även i kök för att kunna byta alla rörstammar.

Efter detta rivs gipsväggar, kakel och klinker samt att golv och väggar på de platser stammarna ligger bilas upp. Här kallas detta för att resa stammarna. Det är alltid badrummet som tar mest stryk, vilket leder till att ett stambyte också alltid medför en badrumsrenovering.

Steg 2: Efter detta kommer stammar och rör att bytas ut. I detta skede kontrolleras även funktion och den arkitekturiska effektiviteten i systemet. Detta betyder att det många gånger kommer att skapas ett nytt och mera effektivt system gällande uppbyggnaden och kopplingarna mellan de olika lägenheternas stammar.

Vissa gånger finns det stammar som är mycket svåra att resa, vilket ibland gör att valet av relining för dessa kan vara önskvärt. Hur som helst är det alltid bäst att kunna byta ut alla gamla rörstammar mot nya vid ett stambyte.

Steg 3: När allt är utbytt är det dags att återställa badrum och kök. När detta gäller köket är det mycket vanligt att montera upp den gamla utrustningen efter att rörstammarna bytts ut och golv och väggar har återställts. Annat är det med badrummet. Här handlar det nästan alltid om en badrumsrenovering. Det första som sker är att väggar och golv muras och gjutes upp, samt att nytt tätskikt appliceras.

Sedan kommer plattsättningen där det alltid krävs nytt kakel och nya klinkers, såvida våtrumsmatta inte används (vilket är mycket ovanligt idag). När detta är klart är det heller inte säkert att det går, eller blir kostnadseffektivt att använda gammal armatur såsom toalettstol och tvättställ. Med andra ord blir det oftast en helrenovering av ett badrum som blir den bästa lösningen vid ett stambyte.

Välj bra metoder vid stambyte – Badrumsrenovering

Att utföra en badrumsrenovering vid ett stambyte är oftast mera regel än undantag, vilket givetvis bottnar i att optimera kostnadseffektiviteten och att få det bästa resultatet. Det är mycket vanligt vid traditionella stambyten att flera renoveringar utförs på samma gång. Här kan detta då även handla om köksrenovering eller fasadrenovering såväl som en totalrenovering av hela fastigheten.

Metoder vid stambyte – Partiellt stambyte

När behovet av ett stambyte finns, är det allra vanligaste att ett komplett arbete utförs. Detta betyder att det normalt sett byts ut rörstammar och renoveras i hela fastigheten. Vissa gånger görs dock valet av att utföra ett stambyte i etapper/omgångar. Detta är då det som kallas för ett partiellt stambyte.

Detta är inte alls något vanligt val. Det kommer heller inte alls att vara speciellt praktiskt och effektivt. Trots detta finns det gånger det utförs ett partiellt stambyte, då det faktiskt finns vissa fördelar med valet av detta arbetssätt.

Det negativa med partiella stambyten (Nackdelar)

 •  Det finns många gånger en tro på att alla de platser som det redan utförts ett partiellt stambyte på, är helt klara och inte alls kommer att beröras av stambyten i fastighetens andra lägenheter. Detta är felaktigt. Ibland kan det vara så att rören inte går att nå via golvet i ett badrum och då måste de tas via taket i badrummet under. Har då detta stambytts i ett tidigare skede, måste delar av det brytas upp och renoveras igen.
 •  Gällande den tid ett stambyte tar, kommer det utan att dela upp arbetet i olika omgångar och perioder vara tidskrävande. Om då valet av ett partiellt stambyte sker, kan detta medföra att det tar flera år att genomföra ett komplett stambyte i fastigheten. Detta kan då vara mycket påfrestande för de boende, som givetvis kommer störas av buller och damm under tiden som ett stambyte sker.
 • När det talas om ett partiellt stambyte, fokusar detta också enbart på enskilda lägenheter. Många gånger betyder det att andra rörstammar som finns i fastighetens vind, källare och på andra platser inte berörs av detta arbete. Med andra ord kan ett partiellt stambyte inte ses som komplett. Detta gör att förr eller senare även dessa rörstammar måste bytas ut och då påverkas alla de boende i fastigheten, precis som de skulle ha gjort under ett traditionellt och komplett stambyte.

Det positiva med partiella stambyten (Fördelar)

 •  En fördel med partiellt stambyte gäller bostadsrättsföreningar med enskilda lägenhetsinnehavare. Här blir då fördelen att de många gånger själva kan bestämma när ett stambyte i just deras lägenhet ska utföras. Här kommer då oftast den enskilda lägenhetsinnehavaren stå för hela kostnaden av detta arbete. (Detta gäller givetvis om inte föreningen har fastslagit annat rörande partiellt stambyte i fastigheten/föreningen.)
 •  Själva störnings-momentet för andra boende minskar kraftigt. Helt störningsfritt blir det dock inte. Här kommer fortfarande vissa gånger vatten och avlopp stängas av och beröra ett flertal lägenheter vid partiellt stambyte i en av dessa. Detta såväl som buller och damm, men det blir avsevärt mycket bättre än vid ett komplett stambyte i hela fastigheten på samma gång.
 • Den stora fördelen ligger hos bostadsrättsföreningen och den gemensamma ekonomin. Detta i och med att vid ett partiellt stambyte, betalar i regel bara bostadsrättsföreningen kostnaden för stambyte utanför lägenheterna. Här står lägenhetsinnehavarna för det egna stambytet i deras lägenhet.
 •  I de fall ett partiellt stambyte utförs, är det heller inte lätt för entreprenören att skapa sig en total bild och uppfattning av rörsystemet i en fastighet. Detta betyder att det finns risk för att någon eller vissa stammar av misstag inte byts ut. Om detta sker kan det bli ett mycket kostsamt projekt ingen egentligen vill vara med om.
 • Naturligtvis går det alltid att välja en och samma totalentreprenör vid ett partiellt stambyte, såväl som vid ett traditionellt och komplett arbete. Dock är det många som väljer ett alternativ med flera entreprenörer, vilket vid partiellt stambyte leder till att ingen vet vad som är gjort och vad som måste utföras.

Detta leder då till att fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen måste hålla koll på vad som har utförts och vad som är kvar att göra vid ett stambyte. Helt enkelt medför detta större risker att någon viktig del missas vid ett partiellt stambyte.

Genom att se till alla nackdelar ovan, är det lätt att förstå att ett komplett stambyte blir det bästa valet för effektivitet, kvalitet och ett lägre pris. Hur som helst finns det vissa fördelar rörande partiellt stambyte du kan läsa om nedan.

Om du som fastighetsägare eller bostadsrättsförening av någon anledning ser att ett partiellt stambyte blir det bästa valet, är det alltid bäst att välja en totalentreprenör för att utföra även detta arbete. I det skedet är vi en av de få som kan ta på sig även utförandet av partiella stambyten med kvalitetssäkring och kvalitetsgaranti.

Metoder vid stambyte – Kassettstambyte

Ett kassettstambyte är också enbart något som utförs i badrum, precis som ett prefabstambyte, vilket helt enkelt betyder att alla andra rörstammar i en fastighet måste bytas ut via ett traditionellt stambyte. Här handlar det om förproducerade kassetter med tvättställ och toalett redan monterade, såväl som rör till eventuell dusch eller badkar.

Vid metoden kassettstambyte sker dock ett vanligt traditionellt stambyte i badrummet där ytskikt och rörstammar i väggar och golv byts ut. Kassettstambyte betyder i stort sett enbart en snabbare återuppbyggnad av en toalett eller ett badrum, då det finns tillgängliga kassetter istället för att återställa och montera alla delar för sig.

Vid valet av denna stambytesmetod är det också enklare att hålla koll på eventuella fuktskador än vid ett prefabstambyte. Detta via inspektionsluckor i kassetterna. Vid kassettstambyte behöver enbart hål i bjälklaget göras, och inga hål i väggar vilket till skillnad mot ett traditionellt stambyte vissa gånger kan vara en fördel.

Metoder vid stambyte – Prefabstambyte

Detta är en metod som går mycket snabbare än ett traditionellt stambyte. Ja, det vill säga på de platser det är möjligt att utföra arbetet på detta sätt. När du hör ordet prefab, kommer du snabbt förstå att det handlar om förproducerade delar i ett stambyte. När ett valet att utföra ett prefabstambyte görs, kommer detta enbart att beröra badrummet. Naturligtvis skulle ett prefabstambyte även kunna utföras i ett kök, men problemet blir då att det skulle handla om mycket större och otympligare förproducerade delar.

Ett prefabstambyte i ett badrum kommer precis som ett traditionellt stambyte, betyda att badrummet måste tömmas på all armatur och inredning. Vad som inte krävs, blir att bila upp och byta ut de gamla rören, vilket gör att det buller och damm som normalt associeras med ett stambyte kan undvikas.

Här handlar det istället om att bygga ett rum i rummet. Med detta sagt kommer nya rör att läggas och sedan kläs badrummet med nya väggar och golv. Detta arbete går snabbare, men i gengäld minskar badrummets yta något. Det finns dock negativa åsikter om prefabstambyte, då detta fortfarande lämnar gamla rör och gammalt tätskikt i fastighetens väggar. Många menar då att risken för eventuella fuktskador och mögel kan uppstå i fastigheten genom att stänga in detta problem.

Metoder vid stambyte – Relining

Egentligen är relining något helt annat än ett stambyte, och kommer inte på något sätt att varken kunna jämföras med eller ta bort behovet av ett framtida stambyte. Vad som kan göras, är dock att välja relining innan du utför ett stambyte, för att få mera tid. Här kan anledningar till detta vara av ekonomiska eller tidsrelaterade aspekter.

Vid valet av relining kommer inga rör och stammar att bytas ut, vilket gör att det inte dammar eller bullrar vid detta val. Relining kallas även för stamrenovering, vilket då betyder att de gamla stammarna och rören repareras och renoveras istället för att bytas ut.

Ett val av relining innan ett stambyte kan medföra att det ofrånkomliga stambytet kan skjutas på framtiden runt 10-20 år. Att utföra en relining kommer således också att vara mycket billigare än ett traditionellt stambyte, och ligger under halva kostnaden i jämförelse.

När relining ska utföras kan detta ske på två olika sätt eller en kombination av dessa två. Här finns då det som kallas för lösplastmetoden, medan det också finns strumpmetoden. Att använda enbart en av dessa metoder vid en relining av rörstammarna i en fasighet, kommer oftast inte att vara möjligt.

Detta såväl som att de har bättre effekt och passar bättre på olika platser, gör att det bästa valet blir att utföra en så kallad relining med kombinationsmetoden. Med det sagt blir valet av relining med en kombination av strumpmetoden och lösplastmetoden nästan alltid det bästa. Läs mera om relining i jämförelse med stambyte.

Att använda strumpmetoden vid relining

När strumpmetoden används vid relining av rörstammar i olika fastigheter, betyder detta att de gamla rören beläggs med både glasfiber och plastmassa. När denna metod används kommer således även trasiga rörstammar att kunna renoveras. Här lägger sig glasfiberstrumpan som ett nytt ytskikt som kan anses som utsidan på ett rör, medan plastmassan bygger det nya skiktet som motsvarar rörstammens insida. Plastmassan och rörstrumpan blåses in med tryckluft. De nya rören är färdiga när plastmassan slutligen har härdat.

Det finns dock en nackdel med denna strumpmetoden, vilket gör att den oftast inte kan användas för att utföra en komplett relining av en fastighets rörstammar. Detta är att den inte kan väljas som metod dör det finns många krökar eller där rören har en för smal diameter. I övrigt håller strumpmetoden i stort sett samma höga kvalitet som ett vanligt rör, och kan stå helt för sig självt oberoende av det gamla rörets kondition.

Att använda lösplastmetoden vid relining

Valet av lösplastmetoden är oftast ett måste vid en relining. Detta då det alltid finns platser med många krökar och rörstammar med mindre diameter. På dessa platser kommer det bara fungera med lösplastmetoden. Här finns det ingen glasfiberstrumpa, utan plastmassa sprutas direkt på insidan av de befintliga rören.

Med det sagt kommer då nackdelen med denna metod vid relingen vara att de gamla rörstammarnas kvalitet måste vara mycket god. Detta då lösplastmetoden vid relining inte kan användas på rörstammar med stora skador.