Stambytesprocessen

Hur går ett stambyte till – Stambytesprocessen

Nedan läser du om hela stambytesprocessen från planering, under den fysiska arbetsprocessen och hur ett stambyte avslutas. Hur går ett stambyte till? Ditt svar blir: Så går ett stambyte till.

Något som kan vara svårt att veta allting om är hur går ett stambyte till? Alltså själva stambytesprocessen, i ett hyreshus eller hos en bostadsrättsförening. Givetvis kommer det också många gånger vara stora skillnader rörande planering och gällande de beslut som måste göras och tas innan och under ett stambyte. Här har det många gånger att göra med om detta projekt berör en enskild fastighetsägare och hyresgäster, eller om det gäller en bostadsrättsförening och enskilda lägenhetsinnehavare. Dock kommer det här alltid att finnas massor av saker som gäller alla vid ett stambyte.

Ja, hur går ett stambyte till? I mångt och mycket är själva arbetsprocessen efter att planeringen av ett stambyte är klart likadan oavsett om det finns enskilda lägenhetsinnehavare eller om det gäller hyresgäster. Något som ska stå helt klart, är att ett stambyte och den process som ingår i detta arbete är något mycket omfattande. Vidare i denna text ska vi försöka göra allt så enkelt som möjligt, så att alla från välutbildade hyresgäster till oerfarna fastighetsägare såväl som alla de som ärvt en bostadsrätt kan förstå vad det handlar om.

Hur går ett stambyte till – Stambyte i fastigheter

Naturligtvis är ett stambyte något som både en bostadsrättsförening och enskilda fastighetsägare drar sig för. Detta med anledning av att ingen vill utföra detta arbete i förtid, då det handlar om ett stort projekt som medför stora kostnader. Dock är det så att alla fastighetsägare och bostadsrättsföreningar ska känna till att detta dyker upp med jämna mellanrum, och det ska alltid finnas pengar avsatta via en procentuell del av månatliga intäkter i en så kallad renoveringsfond. Även om alla drar sig för och väntar så länge som möjligt med en stamrenovering, är detta något som måste utföras. Vad är då processen vid ett stambyte, när måste dessa göras och sist men inte minst hur går det hela till?

Vid ett stambyte, partiellt stambyte eller en stamrenovering bytes alla rör och ledningar som befinner sig i hela huset eller i de berörda lägenheterna. Det inkluderar då allt i huset som transporterar avloppsvatten samt kranvatten in och ut ur fastigheten. Här förstår du direkt att det inte går att sticka under stol med att ett stambyte i en fastighet blir ett mycket stort ingrepp. Dessa avloppsrör och vattenledningar ligger för det mest i väggar och golv. Detta gör då att stora delar av arbetet rörande ett stambyte, ligger i att öppna upp och frilägga alla dessa ledningar och rör som ska bytas.

Stambyte – Ett stort ingrepp i fastigheten

I och med att väggar och golv måste brytas upp i samband med detta arbete, betyder det att även lägenheternas utseende kommer att förstöras. Här kommer tätskiktet och väggar samt golv i badrum alltid vara den plats som tar mest stryk. I vissa fall kommer även stora delar av ett kök att behöva brytas upp vilket eventuellt medför stora synbara skador även där.

Summa summarum betyder detta att det inte bara är rör och ledningar i en fastighet som måste bytas vid ett stambyte. Här kommer även en återställning av badrum och kök vara nödvändigt. I och med de stora skadorna i badrummet, kommer det arbete som måste göras för att återställa detta rum, vara likvärdigt med en total badrumsrenovering. Med detta i åtanke är det många lägenhetsägare, bostadsrättsföreningar samt fastighetsägare som också väljer att renovera både badrum och kök i samband med ett stambyte.

Här skapar alltså ett stambyte massor med extra arbete som en bonus, vilket gör att det också kommer finnas mycket material som måste forslas bort. När detta material bryts upp och förflyttas så är detta en mycket smutsig process. Den är bullrig, störande samt att det också fyller luften i en lägenhet med damm. Hur som helst är detta en nödvändig process under ett normalt rent stambyte. Att utföra en stamrenovering är med det sagt en uppdatering av fastighetens funktion och hållbarhet, vilket medför ett ökat värde och ser till att hyresgästerna och ägarna kan trivas i många kommande år.

Är det möjligt att avstå från att utföra stambyte

Istället för ett stambyte finns det ett alternativ som bär namnet relining. För tillfället kan denna metod ersätta ett stambyte, men i längden finns det inget som kan ta bort ett kommande behov av ett stambyte.

Relining är en metod som innebär ett mycket mindre ingrepp i en fastighet. Här byts inga avloppsrör och vattenledningar ut, utan beläggs istället med en nya och fräsch insida. En annan fördel med att välja relining istället för stambyte, är att denna process kostar långt under hälften av vad ett rent stambyte skulle ha gått på.

Det ska dock stå helt klart att relining inte på något sätt kan ersätta ett behov av stambyte. Med det kommer således alla nackdelar med valet av relining. För det första kommer risken för läckage fortfarande att vara stor då inget egentligen har bytts ut. Det andra är att du fortfarande betalar en stor summa för att enbart kunna skjuta upp ett behov av stambyte mellan 10-20 år.

Stambytesprocessen inkluderar mera än avlopp och färskvatten

I hus, fastigheter och lägenheter, finns det flera stammar än bara de som transporterar avloppsvatten och dricksvatten. Här handlar detta då om olika rör och ledningar såsom de för ventilation, el och värme. Givetvis kommer även dessa olika rör och ledningar vara lika nödvändiga för en fastighet som rör för vatten och avlopp.

Den generella tiden mellan stambyten i en fastighet ligger i snitt på 50-60 år. Med det i baktanke kan det vara värde i att byta andra rör och ledningar på samma gång. Stammar och rör för värme och ventilation brukar vara de som håller längst och kan vara upp till 80 år, medan stammar för el i snitt ligger på en livslängd av 50 år. Kanske är det också dags att koppla in bredband i fastigheten och då handlar det om ett byte av de stammar som faller under namnet telefoni och data.

Hur går ett stambyte till – Det fysiska arbetet och hur du påverkas

I det flesta fall räknar alla företag i branschen med att ett stambyte i snitt tar cirka 6 veckor per lägenhet. Givetvis är det bara en måttsticka och allt beror på hur många som utför arbetet samtidigt som de också varierar rörande vilka olika moment som ska utföras.

I vissa fall kan det också sägas att ett stambyte kan ta upp till 10 veckor för en enskild lägenhet, om det finns många tillval och anpassningar som måste utföras. Idag utförs mestadels stambyten med kvarboende, och nedan ser du ett förenklat exempel på hur hela den fysiska arbetsdelen av en stambytesprocess kan se ut.

Vecka 1

Detta är den vecka då stambytes bullrar och dammar mest. Här finns all hjälp med täckning och skydd av föremål och möbler i de andra rummen såsom sovrum och vardagsrum. Hallen blir ofta något som måste tömmas på möbler för att få fri passage och underlätta arbetet. Utöver detta kan du hjälpa till att täcka det du vill vara extra rädd om.

Under denna vecka kommer arbetarna in och river direkt ned alla gipsväggar och allt kakel och klinker i badrum och kök. Utöver detta brukar även brandtätning bilas bort under den första veckan.

Vecka 2

Även under vecka 2 fortsätter den del av arbetet som har med bilning att göra. Här reses stammar samt att även gjutningsarbeten och elarbeten brukar förläggas till denna vecka då detta göra att kommande arbeten kan löpa som planerat. Detta betyder då att stammarna kommer att vara resta under denna vecka.

Denna del av stambytesprocessen leder till att de boende kommer att vara helt utan vatten samt att de riskerar att även förlora sin el. I detta skede kommer tillgång till vatten och el alltid finnas på anvisad plats. Om boende kan vistas på annan plats kan detta alltid vara en fördel.

Vecka 3

Denna vecka är det dags att påbörja återställning av lägenheten. Här byggs trummor i hall samt nya reglar upp, samtidigt som golv börjar återställas. I kombination med detta börjar det stora arbetet med rörarbetet i källaren. Allt detta brukar i allmänhet vara något som pågår under hela den resterande tiden av stambytet.

Vecka 4

Nu är det dags för köket där fördelare ska monteras och sättas in. Utöver det ska tätskikt, plattsättning och fogning utföras. Med andra ord kommer den boende inte att kunna utnyttja sitt kök under dagtid. Är det sedan så att köket ska bytas ut och renoveras, kommer även detta att påbörjas denna vecka.

Vecka 5

Badrummet som redan tidigare börjat att återställas rörande tätskikt, väggar och golv, kommer under denna vecka tillsammans med köket att färdigställas. Här handlar det då om plattsättning och fogning samt renovering av badrummet och köket för att dessa delar i stambytet ska bli klara och kompletta. Tyvärr innebär inte detta att vatten och avlopp kommer att vara i funktion. För det mesta förblir detta avstängt tills allt arbete har avslutats.

Vecka 6

Denna härliga vecka handlar om kompletteringar och den självklara besiktningen. Helt enkelt en mycket rolig vecka. Arbetet ska vara klart, allt ska vara skinande nytt och rent i varje lägenhet. Här ska alla från ägare, bostadsrättsföreningens styrelse, samt lägenhetsinnehavare eller hyresgäst vara med. Detta för att få koll på att allt har utfört på ett rätt och riktigt sätt som följer uppsatt byggstandard

För att ett stambyte ska kunna utföras med ett framgångsrikt resultat, måste detta alltid starta med en grundlig kontroll av fastigheten. Här kommer fokus att ligga på att klargöra vilket behov som finns i kombination med stambytet samt kartlägga självklara installationer och byte av badrumsinredning. Det måste också klargöras vilka olika underhållsbehov som finns rörande den fastighet som är i behov av ett stambyte.

Detta är ett arbete som utförs av erfaren personal tillsammans med fastighetsägaren eller styrelsen för en bostadsrättsförening. Arbetet och planeringen syftar till att ge fastighetsägaren, lägenhetsinnehavare samt bostadsrättsföreningen tillräckliga fakta för att kunna ta ställning om de olika behoven och sakfrågorna.

I och med det kan det klargöras om flera saker ska utföras i kombination med stambytet, eller om detta är något som ska ligga på framtiden. Denna kontroll är det som ger fakta för alla ekonomiska beräkningar och kan bidra till en ökad kostnadseffektivitet samtidigt som även åtgärdsprogrammet bygger på dessa fakta.

Efter detta kommer alla de olika obligatoriska stegen, som att informera och delge lägenhetsinnehavare eller hyresgäster och även vid vissa tillfällen kontakta Hyresgästföreningen. Efter fastställd kutym ska detta ske minst ett antal månader innan det fysiska arbetet i ett stambyte ska påbörjas. Detta för att alla inblandade ska kunna se över allt från det enskilda boendet till allt annat som kan påverka olika delar, personer och aspekter när ett stambyte ska utföras.

För komplett information om planeringen inför, under och efter ett stambyte, se vår stora checklista vid stambyte.

Detta är också det stadie i planeringen där kontakt ska tas med alla ägare, innehavare, boende och på andra sätt kopplade till den berörda fastigheten för godkännande av stambyte. Såvida stambyte med kvarboende inte brukas, kommer detta också att vara tiden för samverkan med fastighetsägaren gällande evakuering och tillfälligt boende för hyresgästerna.


Efter, eller parallellt med ovan utförs också projektering gällande det arbete och de steg som ska utföras i den fysiska stambytesprocessen. Här beslutar bostadsrättsföreningen i samråd med varje enskild ägare av lägenhet, eller fastighetsägaren efter önskemål från hyresgästerna, om vilka arbeten, åtgärder samt övriga renoveringar som ska utföras i kombination med stambytet. Det beslutas också om vilken entreprenadform som ska brukas.

Det som rekommenderas är att använda en enskild totalentreprenör, då detta oftast leder till bättre resultat, enklare kontroll och mindre kockar som lagar soppan. Med det menas en totalentreprenör som har all kompetens under ett och samma tak. Detta leder till ett kostnadseffektivare resultat med ett moderbolag som har den fulla kontrollen och ansvaret för ett gott resultat.

När projekteringen har färdigställt är det dags att skapa ett underlag för förfrågning och starta anbudsprocessen. När svar inkommit och allt har sammanställts och jämförts är det dags att välja de rätta företaget/företagen. Första när detta är avklarat kan den fysiska delen av ett stambyte i en fastighet ta sin start.