Vad är ett stambyte

Ett stambyte är en form av underhåll som genomförs i alla fastigheter, inte särskilt ofta men med relativt jämna mellanrum. Under ett stambyte ersätts gamla rörstammar med nya. Även andra stammar som försörjer fastigheten med el, värme, ventilation och gas kan bytas under ett stambyte.

Varför gör man ett stambyte?

Alla stammar åldras och har begränsad livslängd. Särskilt rörstammar behöver bytas med jämna mellanrum. Det handlar om att säkra viktiga funktioner i en fastighet och om att undvika problem på grund av att stammar inte fungerar som de ska. Man brukar säga att stammar har en livslängd på omkring 40–60 år. Det är ett stort projekt men det genomförs alltså inte särskilt ofta.

Varför är det viktigt att genomföra stambyten?

Gamla stammar fungerar helt enkelt sämre än nya och måste bytas för att viktiga system som tappvatten, avlopp, ventilation, el och värme ska fungera optimalt. Om stammar passerat sitt bäst före-datum ökar även risken för skador på fastigheten. Rörstammar som blivit så rostangripna att de läcker kan orsaka allvarliga vattenskador som är mycket dyra att åtgärda och svåra att upptäcka innan situationen blivit allvarlig. I fastigheter med utdaterade elstammar ökar risken för bränder. Det är helt enkelt mycket viktigt att genomföra stambyten innan man får problem med de gamla stammarna. Sammanfattningsvis kan man säga att ett stambyte handlar om att bibehålla hög kvalitet när det gäller viktiga funktioner och om att förebygga allvarliga problem.

Vad innebär stambyte?

Stambyten kan genomföras på olika sätt och exakt hur man går tillväga under genomförandefasen beror på vilken metod man använder. Ett stambyte kan alltså innebära olika saker. Det går dock att dela in arbetet i ett antal faser och moment som är gemensamma, oavsett vad för typ av stambyte det handlar om.

 • Planering och projektering
 • Rivning
 • Byte av stammar 
 • Återställning av våtutrymmen
 • Kontroller och överlämning

Planering och projektering

Planeringsfasen är otroligt viktig. Först och främst handlar det om att göra en behovsanalys för att fastställa ifall det föreligger ett behov av stambyte och när det i så fall bör genomföras. För att kunna bedöma det befintliga systemet av stammar brukar man filma avlopp och genomföra en noggrann rörinspektion. Här finns mer information om hur ofta ett stambyte bör genomföras.

Ett annat viktigt beslut som tas efter en noggrant genomförd projektering är om de befintliga stammarna ska relinas eller om det är ett traditionellt stambyte som ska utföras. Att informera de boende i fastigheten om vad de har att förvänta sig är också mycket viktigt. Man måste planera så att även de mest intensiva faserna av ett stambyte kan genomföras på ett sätt som stör de boende så lite som möjligt. Under planeringsfasen ansöker man också om erforderliga tillstånd och säkrar finansieringen.

Rivning

För att kunna byta ut stammarna måste de friläggas. Detta är ett omfattande arbete eftersom stammarna sitter inne i väggar och golv. Tätskikt och ytskikt rivs ut och ibland är det nödvändigt att bila upp betong. Detta gäller framförallt badrum men även andra våtutrymmen berörs och kommer inte att kunna användas som normalt under den tid då arbetet pågår.

Byte av stammar 

Bytet av stammar går till på olika sätt beroende på vilken metod man valt. Här kan du läsa om hur ett stambyte går till. Själva bytet går förhållandevis fort, jämfört med rivningsfasen.

Återställning av våtutrymmen

När de nya stammarna är på plats byggs nya våtutrymmen. Helrenovering av badrum ingår med andra ord i ett traditionellt stambyte. De boende kan göra egna val och få badrum som motsvarar deras behov och estetiska preferenser.

Kontroller och överlämning

Det finns en hel del regler och byggnormer som man har att förhålla sig till under ett stambyte. Kontroller genomförs löpande men ett stambyte avslutas med slutbesiktning och överlämning av det färdiga systemet.

Tips inför ett lyckat stambyte

Ett stambyte är ett omfattande projekt. För att lyckas gäller det att ha bra timing. Det viktigaste är dock att välja en pålitlig entreprenör som kan byta stammarna så att de håller länge och på ett sätt som stör de boende så lite som möjligt. Här är några tips som bygger på vår långa erfarenhet av stambyten:

 • Se till fastighetens ekonomi på lång sikt och planera in ett stambyte så att det blir ekonomiskt fördelaktigt, stammar ska inte bytas i onödan men heller inte för sent. 
 • Det är extra viktigt med bra timing i förhållande till när badrummen senast renoverades. Finns det behov av badrumsrenovering kan det vara en bra idé att genomföra ett stambyte, även om behovet inte är akut.
 • Börja planera i god tid, hela processen från ett första möte till ett genomfört stambyte tar minst ett år, ofta två.
 • Vänta inte för länge med att kontakta en stambyteskonsult, det är alltid bra att få svart på vitt om de befintliga stammarnas skick. Det gäller även om de “borde” hålla i tio år till.
 • Hur nöjda de boende kommer att vara efter ett stambyte handlar mycket om kvalitén på informationsspridningen och på om de haft möjlighet att göra personlig val under lugna former.
 • Om fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen lyckas med sin planering är kvarboende under arbetet fullt möjligt och en rimlig målsättning.
 • Genomför gärna andra renoveringsprojekt samtidigt som stambytet pågår. Det kan ge samordningsvinster och innebära att de boende slipper ytterligare perioder då arbete pågår i fastigheten.
 • Använd hellre en enda entreprenör som erbjuder fullservice eller en stambyteskonsult med en central position i projektet än flera olika entreprenörer vars arbete ni själva får samordna.

Så kan du få hjälp med ett stambyte

Hos oss får du hjälp av är erfarna stambyteskonsulter som har genomfört stambyten i alla typer av fastigheter. Det innebär att vi kan gå in och ge stöd i alla de processer som ett stambyte brukar delas in. Vi kan till exempel gå in som kontrollansvarig och granska utfört arbetet men vi kan också ta på oss ansvaret för helheten. Det innebär att vi står för allt från planering till projektledning och upphandling av de entreprenörer som krävs för att ett stambyte i just er fastighet ska kunna genomföras på ett bra sätt.

Vi kan även hjälpa er med andra projekt i samband med ett stambyte. Det kan handla om byte av värmesystem, fönsterrenovering eller om att omvandla en vind till boyta så att hyresintäkterna kan ökas.


Kontakta oss idag för mer information.

  Stambyte konsult