Därför anlitar ni Danixo

Vi på Danixo har hjälpt 100-tals föreningar och är troligen det företag i Stockholm som har störst erfarenhet av att hjälpa styrelser i bostadsrättsföreningar och hyresvärdar att nå lyckade resultat med deras stambyten.

Vi åtar oss även andra uppdrag inom bygg och renovering men just i samband med stambyte brukar det vara extra viktigt att ha en utomstående konsult med stor erfarenhet av den process som ett stambyte är. Det är inte särskilt troligt att någon i styrelsen har den erfarenhet som krävs eftersom stambyten genomförs så sällan. Att koppla in en expert ifrån oss i ett tidigt skede frigör tid hos beställaren och är samtidigt en stor trygghet genom hela processen. En konsult från Danixo blir ert ombud och agerar utifrån föreningens intressen oavsett om det handlar om att ta fram tydliga avtal, projektledning under genomförandefasen, projektering eller upphandling av entreprenad.

Vill ni få kontakt med oss direkt? Kontakta oss på telefonnummer 08-191993 eller via mail info@danixo.se


Stora entreprenader får stora ekonomiska konsekvenser

En fastighets stammar måste fungera då de säkrar viktiga funktioner för alla som bor och verkar i fastigheten. Att byta ut dem är en stor investering som även kan innebära att alla badrum helrenoveras. Det är viktigt att ett stambyte genomförs i rätt tid och med ett resultat som gör att de nya stammarna håller i 50-60 år. Felaktiga beslut kan få stora ekonomiska konsekvenser under lång tid. Vi kan också hjälpa er med rådgivning inför val av finansieringsmodell av ett stambyte eller en annan stor entreprenad.


En stambyteskonsult gör stambytet smidigare

Många oroar sig inför ett stundande stambyte. Det är projekt som innebär att det kommer vara hantverkare i huset i flera veckor och att vissa funktioner ibland kommer att vara avstängda. Vid ett traditionellt stambyte får man bila upp golven i fastighetens badrum och riva ut all inredning. Det är ofrånkomligt att det är dammigt och bullrigt i perioder. 

Med en stambyteskonsult från Danixo får ni större möjlighet att påverka processen så att stambytet genomförs på era villkor. Vissa väljer att flytta ut under ett stambyte, men på Danixo verkar vi alltid för att kvarboende ska vara en möjlighet. Vi har lång erfarenhet av att lösa alla praktiska problem som kan uppstå i samband med byggprojekt. Vi vet att det är viktigt att alla inblandade agerar professionellt och på ett sätt som påverkar vardagen i fastigheten så lite som möjligt medan arbetet pågår. Vi har arbetat tillsammans med ett stort antal entreprenörer och har erfarenhet av vad som krävs för att säkra god service och skapa förutsättningar för ett gott samarbete.


Ansvarsområden för en stambyteskonsult från Danixo

Vi siktar på att tillmötesgå era önskemål, vad ni än vill ha hjälp med. Det betyder att vi kan ta hand om ett enskilt moment under ett större projekt eller finnas med från början och fram till det att slutbesiktningen av entreprenaden är genomförd. Här är exempel på viktiga ansvarsområden där vi kan skapa värde för en brf eller en fastighetsägare:

  • Ta fram ett faktabaserat underlag för beslut om hur och när ett projekt ska genomföras
  • Ta fram förfrågningsunderlag och jämföra anbud från entreprenörer
  • Samordna entreprenörer för hög tids- och kostnadseffektivitet
  • Agera kontaktperson för beställaren och de boende i fastigheten
  • Stödja beställaren vid myndighetskontakter

Vilka problem kan man undvika med en stambyteskonsult?

Först och främst kan vi på Danixo besiktiga era befintliga rörsystem och bedöma om stammarna verkligen behöver bytas. Ibland räcker det med relining av befintliga stammar och det är mindre kostsamt då exempelvis våtutrymmen inte behöver rivas ut på samma sätt som vid ett vanligt stambyte. Hur stammarna är dragna och vilket skick de är i avgör också vilken metod man bör använda vid ett stambyte. Våra konsulter har lång erfarenhet av att göra den typen av bedömningar. Det är värdefullt med en oberoende stämma om det finns olika uppfattningar i en förening om vad som behöver göras och när man ska göra det. Ni bestämmer vad som ska upphandlas men våra experter kan bedöma vilka konsekvenser olika tänkbara beslut kan komma att få.

Även om det är entreprenören som genomför arbetet som kommer in med anbud på själva bytet av stammarna kan vi hjälpa till att sätta en budget för arbetet och bedöma ungefärliga kostnader för olika moment. 


En dålig upphandling kan få allvarliga konsekvenser

Ett annat moment som är mycket viktigt och där vår erfarenhet kan göra skillnad är upphandlingen av entreprenaden. Vi har stor kännedom om de marknader där vi är verksamma. Det minskar risken för avtalsbrott och för att ni ska hamna i konflikt med dem som utför arbetet. Det handlar också om att se till att ni får hög kvalitet till rätt pris. Det är svårt för en lekman att bedöma offerter när det handlar om arbeten som ska hålla i 40–50 år. Lägsta pris är inte bäst i långa loppet. 

Det krävs också erfarenhet för att kunna säkerställa att en entreprenör som kommit in med en offert har den kompetens som behövs för det aktuella uppdraget. Vid ett stambyte gäller det att hantverkarna har erfarenhet av just den metod som är lämpligast utifrån förutsättningarna i er fastighet. Det spelar ingen roll hur erfarna de är om de inte arbetar på de sätt som ger bäst resultat hos er. Vi på Danixo har jobbat med många entreprenörer och vet vilka som är bra på vad. Bara att ta fram ett relevant förfrågningsunderlag kan vara svårt och lyckas man inte med det kan det skapa många problem längre fram.


Vi ser till så att ett projekt genomförs enligt avtal

Vid en större entreprenad är det ofta flera olika entreprenörer som arbetar parallellt eller efter varandra. Då kan en projektledare från Danixo bidra med överblick och se till så att det inte uppstår fördröjningar eller andra problem på grund av dålig kommunikation mellan de inblandade. Det är också bekvämt för styrelsen att ha en kontaktperson genom hela projektet. Vi ser entreprenaden från flera perspektiv och det minskar risken för att onödiga missförstånd mellan till exempel hantverkare och de boende i fastigheten ska uppstå. Det är viktigt att även de boende upplever ett byggprojekt som lyckat.

En stambyteskonsult från Danixo kan också se till så att arbetet besiktigas enligt gällande regler och kontrollera att det utförts enligt avtal. 


Våra konsulter hjälper er att ta rätt beslut

Danixo är ett tryggt val för er som är i behov av bygg- eller projektledning i samband med entreprenader. Ni är välkomna med en begäran om referenser. Vi kan hänvisa till ett stort antal nöjda kunder, förmodligen flera vi hjälpt med projekt som liknar det ni behöver genomföra. En av våra lärdomar är dock att varje stambyte är unikt. Att kunna jobba kundorienterat och med känsla för vad ni vill uppnå och vilka möjligheter och utmaningar ni står inför är en av våra styrkor. Vi kan gå in i olika skeden av en byggprocess men det brukar löna sig att höra av sig till oss redan innan ni bestämt er för vad ni ska göra.


Kontakta oss idag för mer information.