Stambyte

Allt om Stambyte & Stamrenovering
Vad är stambyte och vad innebär det för alla parter

Kontakta oss för offert

Välkomna till stambyte.se
Sveriges största hemsida med information om stambyte

Våra konsulter erbjuder professionell hjälp till er som står inför ett stambyte med en helhetslösning och en trygg partner ni verkligen kan lita på. Vi har över 40 års erfarenhet av upphandling, projektledning och besiktning av stambyten och hjälper fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med oberoende kvalificerad projektledning och rådgivning.

stambyte

Våra stambyte konsulter hjälper er med alla delar vid ett stambyte

 • Besiktning och behovsanalys av fastigheten
 • Oberoende kvalificerad rådgivning
 • Vi hjälper er med finansieringslösningar 
 • Vi hjälper er med rätt försäkringar
 • Vi upprättar förfrågningsunderlag för upphandling
 • Vi handlar upp dom bästa entreprenörerna
 • Vi förhandlar till det bästa priset
 • Vi tar fram säkra entreprenadkontrakt
 • Vi ordnar med bygglov och bygganmälan 
 • Vi står som behöriga och certifierade kontrollansvariga (KA)
 • Vi ombesörjer projektledning och kvalitetssäkrar alla moment
 • Vi tar hand om slutbesiktning 
 • Vi företräder er som beställare genomgående
 • Vi är er trygga partner ifrån start till mål

Oavsett omfattning i ett stambyte projekt med allt ifrån 1 – 500 lägenheter så har vi den unika erfarenhet, kompetens och kunskap som krävs att upphandla och projektleda ett projekt ifrån start till mål med den absolut högsta kvalitén.

Våra konsulter har också stor kunskap om styrelsearbete i bostadsrättsföreningar och kan hjälpa er med alla viktiga beslut inför ett stambyte och andra byggprojekt. Vi har själva suttit som både ordförande och ledamöter i föreningar och beställt stambyten och andra renoveringar.

Begär Gratis offert på Stambyte

Vi hjälper BRF:er och hyresvärdar med upphandling och projektledning

Dags för stambyte? Har läckagen ökat? Risk för stora skador? Vi är experter på stambyte och med över 40 års erfarenhet är vi troligen Sveriges mest erfarna konsulter. Vi hjälper er med upphandling och projektledning ifrån start till mål. Begär offert och gratis rådgivning och besiktning av stammarna i fastigheten innan kostnaderna ökar.

Be om offert

Vad är stambyte?

Stambyte betyder byte av stammar och är en exakt beskrivning om vad denna metod handlar om. Ordet stambyte är ett samlingsnamn som beskriver ett flertal olika stambyte metoder som används till att byta ut stammar och rör i byggnader och i mark. Stambyte innebär att man byter ut en del eller alla delar av rören och stammarna för tappvatten och spillvatten. Oavsett vilken metod som används så betyder arbetet samma sak vilket är att byta ut stammar mot nya.

I en fastighet finns det både vertikala och horisontella stammar och rör som är ihopkopplade med varann i ett eget system i huset. Stammar och dess funktion är att transportera tappvatten och spillvatten till och från fastigheten. När stammarna av olika anledningar börjat bli gamla och riskerar att gå sönder så används metoden stambyte till att byta ut stammarna mot nya. Ett stambyte är ett underhållsarbete som måste utföras i alla fastigheter för att säkerhetsställa att en byggnad har ett driftsäkra och fungerande stammar. Den vanligaste anledningen till att man gör ett stambyte är för att undvika att stammarna går sönder och börjar läcka vatten vilket kan resultera i stora fukt och vattenskador på fastigheten. Betydelsen av att byta stammar är helt enkelt att se till att en fastighet har fungerande rör och ledningar för vatten och avlopp. Vatten rinner helt enkelt mycket lättare fram i nya fräscha rör.

Vad innebär ett stambyte

Ett stambyte innebär är en stor process och ett stort arbete som inte bara leder till byte av vattenledningar och avloppsrör. Dessa rör och vattenledningar ligger oftast gömda och placerade bakom väggar och golv. För att komma åt dom bakomliggande stammarna måste då vissa väggar och golv brytas upp för att frigöra vattenledningar och avloppsrör i de lägenheter som berörs. I det fallet är det alltid nödvändigt att hel renovera toaletter och badrum vid ett stambyte. I vissa fall kommer även alla kök i en fastighet att renoveras på en och samma gång. I och med att de flesta rören ligger i badrum och toaletter medför det alltid att ett nytt tätskikt och kakel och klinker måste sättas igen. Vad som också kan ske vid ett stambyte är ett helt eller delvis renoverat kök samt att hallen många gånger får ett nytt golv. Det bästa är dock att du får ett nytt rent och fungerande system för tappvatten och avlopp, som skapar bättre dricksvatten och eliminerar risken för läckage. Under tiden ett stambyte utförs i en fastighet stängs vatten och avlopp av helt eller delvis under arbetstiden.

Att byta stammar innebär en hel del arbete i en fastighet som också kräver stor kunskap och yrkesskicklighet av licensierade och behöriga yrkesmän.

Orsaker till stambyten

Underhåll är något som måste utföras regelbundet i alla fastigheter. En av de saker som ingår i underhåll är stambyte. Detta är ett mycket stort och omfattande projekt och inget som en fastighetsägare eller bostadsrättsföring utför utan orsak. Det finns olika orsaker till stambyte. Det vanligaste är åldersslitage, vilket visar sig i form av dålig funktion gällande tappvatten och avlopp samt återkommande läckage. Att dra sig för att utföra ett stambyte är helt naturligt. Dock ska man aldrig bortse från ett behov, då detta kan leda till större och dyrare skador än behovet av ett stambyte.

Nedan ser du dom vanligaste orsaker till att man måste utföra ett stambyte:

 • Åldersslitage: Detta är ett helt normalt behov av stambyte. Generellt sett sker blir åldersslitaget påtagligt efter 30-60 år.
 • Rostangrepp på stammar: Detta gäller i huvudsak stammar och avloppsrör som tillverkats i gjutjärn och rostangrepp är något normalt som sker med tiden.
 • Återkommande fuktskador: Sprickor på stammar och trasiga stammar vilket i sin tur leder till fuktskador genom läckage i väggar och golv.
 • Dålig funktion eller stopp: Beroende på hur länge sedan det utfördes ett byte av stammarna i fastigheten, kan även detta vara en orsak att utföra stambyte.

Åtgärder vid stambyte

Ett stambyte består av fyra stora och omfattande åtgärder. Detta är då det som generellt kallas för delar i projektet. Den största delen handlar om planering, medan det fysiska arbetet är det som tar den kortaste tiden. Ibland tar en planering av stambyte mellan 1-2 år. Det fysiska arbetet gällande ett byta av stammar tar normalt sett mellan 8-12 veckor.

Nedan ser du åtgärder vid stambyte, som vidare också deskrivs i korthet:

 • Inspektion.
 • Projektering.
 • Det fysiska arbetet.
 • Besiktning.

Inspektion

Genom att utföra en inspektion av fastigheten kan det fastställas om det finns ett behov av stambyte. Detta är det första som sker för att se om det verkligen är byta av stammarna som krävs eller om det finns en enklare och mindre kostsam lösning som är bättre.

Det finns tre olika sätt att inspektera en fastighet för att säkerställa ett behov av stambyte:

 • Kamerainspektion av rörstammar.
 • Test av vattenkvaliteten.
 • Fysisk kontroll av stammar och vattenledningar.

Även om ett byte av stammar inte står för dörren direkt, kan en inspektion ge dig ett hum om när detta bör göras. Det ger alltid bättre tid att planera både ett kommande stambyte och den ekonomiska biten.

Projektering

Detta steg påbörjas när det fastställts att ett behov av stambyte föreligger. Projektering innebär att alla fakta samlas in och behovet av material och arbete fastställs.

Punkter i en projektering av stambyte:

 • Beräkning och dimensionering av rörstammar.
 • Beräkning och dimensionering av andra rör och vattenledningar.
 • Upprättande av bygghandlingar samt inköp av material.
 • Se till att göra en bygganmälan samt att ett bygglov införskaffas.
 • Upprättande av ritningar.

Det bästa valet för en projektering är att anlita en sakkunnig konsult. I och med det får du ett jobb utfört efter gällande regler som klarar en slutbesiktning.

Genomförande av stambyte

När ett genomförande av stambyte ska utföras är detta ett komplicerat arbete som bara får utföras av licensierad och utbildad personal. Här krävs det en rad olika hantverkare som är professionella inom olika områden. Nedan ser du kortfattat de olika delarna i det fysiska arbetet vid ett genomförande av stambyte:

 • Bilning av golv, väggar samt rivning av ytskikt för att frigöra de gamla stammar, rör och vattenledningar som ska bytas ut.
 • Byte av stammar, rör och vattenledningar för avlopp och tappvatten i fastigheten.
 • Återställning av väggar och golv samt ytskikt där byte av stammar skett, samt montering av ny inredning i toaletter, badrum samt eventuellt också kök.

Viktigt! Enbart en licensierade företag får utföra detta arbete, för att detta ska kunna godkännas vid en slutbesiktning.

Besiktning av utfört stambyte

En besiktning av utfört stambyte är en kontroll som fastställer att gällande lagar och byggnormer följts och att licensierat företag och personal har utfört arbetet. Besiktning utförs av en licensierad och oberoende besiktningsman. Besiktning sker i två steg. En efter arbetet är slutfört, vilket senare också följs av en slutbesiktning. När besiktning godkänts, får fastigheten åter tas i bruk.

Detta kontrolleras vid en besiktning efter byte av stammar:

 • Kontrollerar alla egenkontrollerna som är upprättade vid utförandet.
 • Kontrollerar att arbetena är utförda enligt dagens gällande regler och normer.
 • Kontrollerar att arbetena är utfört av licenserad yrkesfolk.
 • Kontrollerar alla delar så dom fungerar med fysisk funktionskontroll.
 • Upprättar ett dokument för eventuella besiktningsanmärkningar.
 • Upprättelse av ett slutdokument vid godkänd slutbesiktning.

Viktigt att utföra stambyte i tid

Något som är av högsta vikt, är att alltid utföra ett stambyte i tid före stammarna går sönder. Att detta stora projekt förr eller senare drabbar alla fastighetsägare och bostadsföreningar är ett faktum. Det finns stora risker med att bortse från behovet av att byta stammar i fastigheter:

 • Svårare skador vilket betyder att mera måste åtgärdas och repareras/renoveras i samband med ett ofrånkomligt byte av stammarna.

 • Problem med försäkringar! De som bortser från behovet av byte av stammar, råkar förr eller senare ut för att deras försäkringar slutar att gälla vid fuktskador.

 • De boende flyttar från fastighetsägare som inte sköter sina fastigheter vid hyresrätt. Vid bostadsrätt kan föreningen och dess styrelse bli stämd av lägenhetsinnehavarna om försummelse gällande byte av stammaruppdagas.

Som alla snabbt förstår leder alla dessa otrevligheter till mycket höga kostnader. Ett stambyte måste alltid utföras, så den kostnaden går inte att komma ifrån så se till att planera och genomföra ditt stambyte i god tid före stammarna går sönder vilket kan orsaka stora och omfattande fukt och vattenskador på din fastighet.

Så kan du få hjälp med ett stambyte

Genom att kontakta oss kan du få professionell konsult hjälp med allt som handlar om byte av stammar i din fastigheter. Du får expert rådgivning där vi kan hjälpa dig och besikta din fastighet och hjälpa dig med den bästa lösningen för ditt projekt. Vi hjälper dig som bostadsrättsförening och hyresvärd med alla delar kring ett stambyte och hjälper er och handla upp marknadens bästa entreprenörer till rätt marknadspris med den högsta kvalitén.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer