Stambyte

Stambyte är onekligen ett stort men nödvändigt ingrepp som alla fastigheter förr eller senare står inför. I en fastighet finns det stammar och rör som har en begränsad livslängd. Detta innebär att alla fastigheter nån gång kommer behöva genomgå ett stambyte och byta ut stammarna och rören mot nya. Ett stambyte är ett stort och krångligt ingrepp som kräver stor kunskap för att kunna genomföras. Här på stambyte.se finner du all nödvändig information du behöver känna till om stambyte och stamrenovering i fastigheter. Här kan du också få direkt kontakt och professionell hjälp av våra stambyte konsulter med över 40 års erfarenhet av stambyten och stamrenoveringar.

Behöver din BRF hjälp med stambyte? Våra stambyte konsulter på Danixo har hjälpt 100-tals olika bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och förvaltare att nå lyckade resultat med deras stambyten. Med över 40 års erfarenhet är vi troligen det företag i Sverige som har störst erfarenhet av att projektleda, upphandla och besikta stambyten. Kontakta Danixo och boka in ett gratis första möte i er BRF där vi ger styrelsen svar på alla frågor för att kunna ta nästa steg inför er stamrenovering.

Ni når oss på telefon 08-191993 eller via mail info@danixo.se

Klicka här och läs vad kunderna säger om oss

Vad är ett stambyte?

Ett stambyte i en fastighet är ett ingrepp som betyder att stammar och rör för vatten och avlopp byts ut mot nya. Ett stambyte är ett underhållsarbete som nån gång måste utföras i alla fastigheter då alla stammar, rör och ledningar har en begränsad livslängd. När stammar och rör av olika anledningar börjat bli utslitna och gamla och riskerar att gå sönder, så används metoden ”stambyte” till att byta ut stammarna och rören mot nya. Den främsta anledningen är för att minimera risken för fukt och vattenskador på en byggnad.

Ett stambyte är en välbeprövad metod som funnits så länge stammar och rör funnits i fastigheter. Oavsett vilken teknik som används så innebär ett stambyte samma sak vilket är att byta ut gamla stammar och rör mot nya.

Orsaker till stambyte

Underhåll är något som måste utföras regelbundet i alla fastigheter. En av de saker som ingår i underhåll är stambyte. Detta är ett mycket stort och omfattande projekt och inget som en fastighetsägare eller bostadsrättsföring utför utan orsak. Det finns olika orsaker till stambyte och det vanligaste är åldersslitage, vilket visar sig i form av dålig funktion gällande tappvatten och avlopp samt återkommande läckage. Att dra sig för att utföra detta projekt är helt naturligt. Dock ska man aldrig bortse från ett behov, då detta kan leda till större och dyrare skador på fastigheten.

Nedan ser du dom vanligaste orsaker till att man måste utföra ett stambyte:

 • Åldersslitage: Detta är ett helt normalt behov för byte av stammar. Generellt sett sker blir åldersslitaget påtagligt efter 30-60 år.
 • Rostangrepp på stammar: Detta gäller i huvudsak stammar och avloppsrör som tillverkats i gjutjärn och rostangrepp är något normalt som sker med tiden.
 • Återkommande fuktskador: Sprickor på stammar och trasiga stammar vilket i sin tur leder till fuktskador genom läckage i väggar och golv.
 • Dålig funktion eller stopp: Beroende på hur länge sedan det utfördes ett byte av stammarna i fastigheten, kan även detta vara en orsak att utföra stambyte.

Hur länge håller stammar i en fastighet

Man brukar säga att stammar i en fastighet håller i ca 30-60 år. Detta är dock ingen exakt sanning då det skiljer sig i olika fastigheter. Livslängden på stammarna beror bland annat på vilken typ av material de är tillverkade av samt kvalitén på det materialet. Även slitaget och användandet av stammarna i den aktuella fastigheten har en stor påverkan på livslängden. Vattenrören som finns i en fastighet är ofta tillverkade av koppar och kan generellt hålla väldigt länge, medan avloppsledningarna är gjorda av material som: gjutjärn, plast, eller i vissa äldre fastigheter till och med i betong som har en sämre hållbarhet.

Under vilket årtal fastigheten är byggd kan också påverka livslängden på stammarna och rören då olika tekniker och materialval användes vid olika årtal. Efter 2:a världskriget och under miljonprogrammet mellan åren 1965-1975 skulle byggnaderna byggas fortast möjligt och till det lägsta möjliga priset. Därför behöver man vara medveten om att materialvalet på rören och stammarna från dessa tidsperioder kan vara av sämre kvalitet.

Om en fastighet haft problem med fuktskador och läckage är det en stark indikator på att stammarna bör bytas ut eller om möjligt renoveras. För att säkerställa stammarnas skick måste en statusbesiktning och rörinspektion genomföras. Vid en rörinspektion filmas insidan av rören och stammarna där filmen sedan analyseras av en stambyte expert som sedan kan avgöra när man behöver göra ett stambyte i den aktuella fastigheten.

Läs vidare om hur ofta man byter stammar

Olika typer av stambyte

Det finns olika typer och tekniker som används vid stambyte och nedan beskriver vi dom olika tekniker som finns på marknaden idag.

Traditionellt stambyte

Ett traditionellt stambyte är den vanligaste typen av stambyte och innebär att man byter ut hela fastighetens rörsystemet (stammar) och ersätter det med ett nytt rörsystem.

Partiellt stambyte

Ett partiellt stambyte innebär att man delar upp ett projekt och byter ut olika delar av fastighetens rörsystem (stammar) vid flera olika tillfällen.

Kassett stambyte

Ett kassett stambyte genomförs på samma sätt som ett traditionellt stambyte. Den enda skillnaden är att man vid återuppbyggnaden av badrummen installerar prefabricerade våtrumskasseter där man placerar det nya rörsystemet (stammarna) bakom en vägghängd toalett.

Prefab stambyte

Ett prefab stambyte innebär att man prefabricerar ett nytt badrum på fabrik som man sedan installerar utanpå väggarna i det gamla badrummet med dom det nya rörsystemet (stammarna) placerade i det utrymme mellan det gamla och nya prefabricerade badrummet.

Läs vidare om hur stambyten går till på sidan

Åtgärder vid stambyte

Ett stambyte består av fyra stora och omfattande åtgärder. Detta är då det som generellt kallas för delar i projektet. Den största delen handlar om planering, medan det fysiska arbetet är det som tar den kortaste tiden. Ibland tar en planering av stambyte mellan 1-2 år. Det fysiska arbetet gällande ett byte av stammar tar normalt sett mellan 8-12 veckor att genomföra.

Nedan ser du åtgärder vid stambyte, som vidare också beskrivs i korthet:

 • Inspektion.
 • Projektering.
 • Det fysiska arbetet.
 • Besiktning.

Inspektion

Genom att utföra en inspektion av fastigheten kan det fastställas om det finns ett behov av stambyte. Detta är det första som sker för att se om det verkligen är byta av stammarna som krävs eller om det finns en enklare och mindre kostsam lösning som är bättre.

Det finns tre olika sätt att inspektera en fastighet för att säkerställa ett behov av stambyte:

 • Kamerainspektion av rörstammar.
 • Test av vattenkvaliteten.
 • Fysisk kontroll av stammar och vattenledningar.

Även om ett byte av stammar inte står för dörren direkt, kan en inspektion ge dig ett hum om när detta bör göras. Det ger alltid bättre tid att planera både ett kommande stambyte och den ekonomiska biten.


Projektering

Detta steg påbörjas när det fastställts att ett behov av stambyte föreligger. Projektering innebär att alla fakta samlas in och behovet av material och arbete fastställs.

Punkter i en projektering av stambyte:

 • Beräkning och dimensionering av rörstammar.
 • Beräkning och dimensionering av andra rör och vattenledningar.
 • Upprättande av bygghandlingar samt inköp av material.
 • Se till att göra en bygganmälan samt att ett bygglov införskaffas.
 • Upprättande av ritningar.

Det bästa valet för en projektering är att anlita en sakkunnig konsult. I och med det får du ett jobb utfört efter gällande regler som klarar en slutbesiktning.


Genomförande av stambyte

När ett genomförande av stambyte ska utföras är detta ett komplicerat arbete som bara får utföras av licensierad och utbildad personal. Här krävs det en rad olika hantverkare som är professionella inom olika områden. Nedan ser du kortfattat de olika delarna i det fysiska arbetet vid ett genomförande av stambyte:

 • Bilning av golv, väggar samt rivning av ytskikt för att frigöra de gamla stammar, rör och vattenledningar som ska bytas ut.
 • Byte av stammar, rör och vattenledningar för avlopp och tappvatten i fastigheten.
 • Återställning av väggar och golv samt ytskikt där byte av stammar skett, samt montering av ny inredning i toaletter, badrum samt eventuellt också kök.

Enbart en licensierade företag får utföra detta arbete, för att detta ska kunna godkännas vid en slutbesiktning.


Besiktning av utfört stambyte

En besiktning av utfört stambyte är en kontroll som fastställer att gällande lagar och byggnormer följts och att licensierat företag och personal har utfört arbetet. Besiktning utförs av en licensierad och oberoende besiktningsman. Besiktning sker i två steg. En efter arbetet är slutfört, vilket senare också följs av en slutbesiktning. När besiktning godkänts, får fastigheten åter tas i bruk.

Detta kontrolleras vid en besiktning efter byte av stammar:

 • Kontrollerar alla egenkontrollerna som är upprättade vid utförandet.
 • Kontrollerar att arbetena är utförda enligt dagens gällande regler och normer.
 • Kontrollerar att arbetena är utfört av licenserad yrkesfolk.
 • Kontrollerar alla delar så dom fungerar med fysisk funktionskontroll.
 • Upprättar ett dokument för eventuella besiktningsanmärkningar.
 • Upprättelse av ett slutdokument vid godkänd slutbesiktning.

En besiktning skall utföras av en oberoende certifierad besiktningsman.

Viktigt att byta stammar i tid

Något som är av högsta vikt, är att alltid utföra ett stambyte i tid före stammarna går sönder. Att detta stora projekt förr eller senare drabbar alla fastighetsägare och bostadsföreningar är ett faktum. I en fastighets underhållsplan ska det stå angivet om när ett stambyte eller andra renoveringar skall utföras. Om ni har en underhållsplan så står det angivet när renoveringarna skall utföras. Det finns stora risker med att bortse från behovet av att byta stammar i fastigheter:

 • Svårare skador vilket betyder att mera måste åtgärdas och repareras/renoveras i samband med ett ofrånkomligt byte av stammarna.

 • Problem med försäkringar! De som bortser från behovet av byte av stammar, råkar förr eller senare ut för att deras försäkringar slutar att gälla vid fuktskador.

 • De boende flyttar från fastighetsägare som inte sköter sina fastigheter vid hyresrätt. Vid bostadsrätt kan föreningen och dess styrelse bli stämd av lägenhetsinnehavarna om försummelse gällande byte av stammaruppdagas.

Som alla snabbt förstår leder alla dessa otrevligheter till mycket höga kostnader. Ett stambyte måste alltid utföras, så den kostnaden går inte att komma ifrån så se till att planera och genomföra ditt stambyte i god tid före stammarna går sönder vilket kan orsaka stora och omfattande fukt och vattenskador på din fastighet.

Så kan du få hjälp med ett stambyte

Genom att kontakta oss kan du få professionell konsult hjälp med allt som handlar om byte av stammar i din fastigheter. Du får expert rådgivning där vi kan hjälpa dig och besikta din fastighet och hjälpa dig med den bästa lösningen för ditt projekt. Vi hjälper dig som bostadsrättsförening och hyresvärd med alla delar kring ett stambyte och hjälper er och handla upp marknadens bästa entreprenörer till rätt marknadspris och till den högsta kvalitén.

Vill ni ha hjälp med stambyte?

Vi hjälper din bostadsrättsförening och projektleda stambytet ifrån start till mål

Danixo AB är riktiga stambytesexperter och är med 40 års erfarenhet troligen Sveriges mest erfarna projektledare inom stambyte. Vårt arbete består av att projektleda och vägleda bostadsrättsföreningar och fastighetsägare till att nå lyckade resultat med deras stambytesprojekt. Vi hjälper er med:

 • Behovsanalys och besiktning av fastigheten
 • Upprätta statusrapport med åtgärdsförslag
 • Presentera statusrapport för styrelsen
 • Finnas med på styrelsemöten och stämmor
 • Upprätta förfrågningsunderlag ”FFU”
 • Anbudsinbjudan till seriösa entreprenör
 • Anbudsbedömning av inkomna anbud
 • Säkerhetsställa ett bra pris för beställaren
 • Ansöka om bygglov och bygganmälan 
 • Vi står som KA (kontrollansvariga)
 • Vi upprättar säkra entreprenadkontrakt
 • Projektledning och boendekontakt
 • Upprätta byggmötesprotokoll
 • Kontrollera och kvalitetssäkra fortlöpande
 • Besiktningar

Boka in ett helt kostnadsfritt möte med oss om ni planerar för ett stambyte eller oroar er för era stammar så kan vi berätta mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa er.

Kontakta oss

Vi hjälper dig med ditt stambyte Stockholm


Kontakta oss idag för mer information.