Regler och lagar vid stambyte

Regler och lagar vid stambyte

Lag & Rätt – Regler och lagar vid stambyte

Vad som kan vara ett snårigt kapitel för alla inblandade i en stambytesprocess, är alla de olika regler och lagar som styr vad som kan göras och hur det kan utföras. Helt enkelt handlar detta om vad som enligt lagen får göras, samt vilka rättigheter som de inblandade parterna vid ett stambyte har.

Alla parter från uppdragsgivare, oftast bostadsrättsförening eller fastighetsägare, projektledare, entreprenörer samt de boende och de som äger sitt boende har både rättigheter och skyldigheter.

I detta blogginlägg ska det kort förklaras vilka grundläggande rättigheter och skyldigheter var och en av dessa berörda parter har gentemot varandra och det stora projekt de alla står inför. För att inte missa några viktiga steg är det alltid viktigt med en checklista vid stambyte.

Bostadsrättsföreningens rättigheter och skyldigheter 

Rörande rättigheter och skyldigheter för en bostadsrättsförening, så är detta mycket lika med det som gäller för en fastighetsägare. Ja, detta bortsett från att de inte äger lägenheterna. Kortfattat kommer det finnas en styrelse som lägger ett förslag på att ett stambyte måste utföras i föreningen. Efter detta samlas fakta in och en fastighetskonsult utföra ett underlag som fastställer det eventuella behovet. 

Efter detta ska ett möte hållas med medlemmarna. Där förfarande och ekonomi gås igenom och det tydligt beskriver vad som gäller och vem som ska betala vad. Efter det måste ett beslut tas med minst två tredjedelars majoritet från föreningens medlemmar för att stambytet ska få laga kraft i föreningen. 

När detta beslut tagits finns det ingen medlem som kan motsätta sig stambytet och inte heller neka tillträde för nödvändiga åtgärder gällande medlemmens lägenhet. Om detta sker kan föreningen både ansöka om stambyte till hyresnämnden samt även tillfråga kronofogdemyndigheten om handräckning rörande tillträde till medlemmens lägenhet. 

Alla de boende måste under den tid som stambytet pågår och vatten samt avlopp stängs av, erbjudas andra möjligheter till toalettbesök, tvättstuga, disk samt dusch och tillgång till kranvatten. Läs mera om stambyte i bostadsrättföreningar.

Fastighetsägarens rättigheter och skyldigheter 

En fastighetsägares skyldigheter inför de boende kommer att vara likvärdiga med en bostadsförening. Detta med skillnaden att denne bestämmer vad som kan utföras med varje enskild lägenhet istället för en medlem som själv äger sitt boende. Få mera specifik information om stambyte hos fastighetsägare.

När det gäller fastighetsägarens rättigheter kommer denne alltid att få utföra ett stambyte. Här kan hyresgäster motsätta sig detta, men fastighetsägaren får nästan alltid rätt vid ett eventuellt beslut i hyresnämnden. 

Likaså här måste alla de boende måste under den tid som stambytet pågår och vatten samt avlopp stängs av, erbjudas andra möjligheter till toalettbesök, tvättstuga, disk samt dusch och tillgång till kranvatten. 

Projektledarens ansvar vid stambyte 

Att vara utsedd till projektledare vid ett stambyte kommer naturligtvis att vara ett stort ansvar. Dock kommer det lagliga ansvaret inte att vara så stort. Här handlar det mera om att sköta planeringen innan ett stambytes fysiska arbete påbörjas. Innan detta sker kommer även en erfaren entreprenör att ha anlitats så att denne verkligen sett över projektets form och att det finns möjligheter att utföra det hela. 

Projektledaren är egentligen bara ett nav i det stora hjulet. Även om denne har ett stort ansvar, så handlar det mest om att vara en koordinerande funktion mellan entreprenör, fastighetsägare, förening, de boende samt kontrollera information och de eventuella arbetsgrupper som har skapats

Entreprenörens rättigheter och skyldigheter

När en entreprenör anlitas för ett stambyte kommer det vara svårt att tilldela denne några rättigheter. Ja, inte flera än att denne har via kontrakt knutits till att vara den som utför samt står som ansvarig för arbetet och dess funktion (vid generalentreprenad).

Naturligtvis har entreprenören rättigheter såsom att få en effektiv arbetsmiljö där alla informerats om vad som ska ske som ett exempel. De övriga rättigheterna kommer vara skriva i ett kontrakt mellan uppdragsgivare och entreprenör.

Entreprenören har dock mest skyldigheter. Detta är då att utföra det arbete som kontrakterats under föreskriven tid. Det kommer också att vara viktigt att allt fungerar som det ska och verkligen har utfört på ett fackmannamässigt sätt. För detta finns det besiktningar och en garantitid, där entreprenören också har en skyldighet att rätta till eventuella fel som finns eller har uppstått under stambytets garantitid.

De boendes rättigheter och skyldigheter 

Faktum är att de boende, som kan vara hyresgäster eller lägenhetsinnehavare, är de som har minst rättigheter vid ett stambyte. Här får de oftast bara finna sig i att detta dammiga och bullriga arbete utförs. De får också finna sig i ett kvarboende utan att ersättningsboende erbjuds, samt att de inte kommer att varken ha avlopp eller vatten i sin lägenhet under långa tid.

De rättigheter som finns är att bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren måste erbjuda alternativa lösningar för vatten och avlopp. Här måste de boende erbjudas möjlighet till att tvätta, diska, duscha och göra sina toalettbesök i närhet till boendet. Nu brukar dock inte detta vara något problem, då de flesta föreningar och hyresvärdar gör allt de kan för att underlätta.

Länkar till regler och lagar vid stambyte 

• Bostadsrättslagen

• Lag om ekonomiska föreningar

• Plan och bygglagen

Ovan ser du nyttiga länkar för alla som vill ha reda på i detalj vad lagen säger i samband med och under ett stambyte.


Kontakta oss idag för mer information.