Stambyte kök

Stambyte kök

Vid ett stambyte byter man ut rörstammarna i köket, alltså ledningar för tappvatten och avlopp. Ibland finns även stammar för gas, värme och ventilation samt elledningar som behöver bytas trots att dessa inte slits lika snabbt som rörstammarna. Det är inte säkert att de behöver ingå i ett stambyte i ett kök. Ett stambyte genomförs vanligtvis en gång på 40–60 år och det är framförallt i kök och badrum som arbetet pågår. 

Allmänt om stambyte i kök

Underhåll av stammar är viktigt för att säkra nödvändiga funktioner i en fastighet. Med gamla stammar ökar risken för vattenskador och till och med andra olyckshändelser. En stambesiktning ska därför genomföras i god tid så att man har bra koll på de befintliga stammarnas skick och när de behöver bytas. Är man ute i god tid har man fler alternativ och kan till exempel välja relining istället för stambyte. Det är billigare och ett mindre ingrepp men ersätter inte stambyte helt och hållet utan skjuter det bara på framtiden.

I samband med att stammarna i ett kök byts ut ges ett bra tillfälle att ersätta köksskåpen med nya och genomföra andra förbättringar. Ett stambyte i köket är då inte en ren underhållsåtgärd utan ett projekt som ökar boendestandarden och värdet på lägenheterna. I en bostadsrätt bör de boende själva ha möjlighet att bestämma om de vill genomföra ombyggnationer och modernisering eller om de kanske vill ha kvar sitt kök i original om det är en äldre fastighet. När stammarna byts i badrum rivs hela inredningen ut och golven bryts upp. Riktigt så drastiskt behöver man inte gå tillväga i köket, det kan oftast återställas med ganska små medel.

I en hyresrätt finns det flera faktorer som måste vägas in vid ett stambyte i ett kök. Hyran kan behöva höjas för att finansiera stambytet och för att lägenheterna stiger i värde. Det blir dock ett problem om de boende inte har råd med hyreshöjningen. Samtidigt kan ett stambyte vara enda rimliga möjligheten för en hyresvärd att bygga om köken, för lång tid framöver.

Hur påverkas livet vid ett stambyte i köket?

Man brukar säga att ett stambyte pågår i omkring 8–12 veckor och under den tiden påverkas vardagen, inte minst i köket. Det kommer inte att kunna användas som vanligt och ibland inte alls då vattnet behöver vara avstängt i perioder. Under ett stambyte brukar man trots det ha kvarboende som målsättning. Alla som vill ska kunna bo kvar även under de mest intensiva faserna av arbetet. Det ställer stora krav på planeringen och kräver att det finns någon som kan kommunicera vad de boende har att förvänta sig och som löpande kan svara på alla eventuella frågor som de boende har. När köket inte kan brukas som vanligt ska det finnas tillgång till provisorier så att det hela tiden är möjligt att till exempel diska och laga mat.

Så utförs ett stambyte i kök

De gamla stammarna måste besiktigas innan det kan tas ett beslut om vad man ska göra med dem. När det väl är fastställt att och hur ett stambyte i kök ska genomföras börjar man med att frilägga de befintliga stammarna. Hur omfattande den operationen blir beror mycket på av vilket material golvet är gjort. Handlar det om brädgolv är det ofta relativt enkelt att komma åt stammarna, byta dem och sedan återställa golvet. Är det klinkers gör man i regel om hela golvet när stammarna är bytta. Arbetet brukar vara enklare än i badrum eftersom det sällan finns tätskikt att ta hänsyn till vid stambyte i kök.

Som vi redan varit inne på kan fastighetsägaren ta beslutet att köksskåp och annan inredning ska rivas ut och ersättas i samband med stambyte i ett kök. Det är oftast mer kostnadseffektivt än att vänta och göra det vid ett senare tillfälle. För bostadsrättsinnehavare är det ofta prisvärt att genomföra den typen av förbättringar i samband med ett stambyte, istället för att bekosta köksrenovering på egen hand vid ett annat tillfälle. Men det kan ju vara så att köken är i bra skick och då finns det ingen anledning att renovera dem utan man återställer dem bara.

Tips inför stambyte i kök

Beslutet att genomföra stambyte i kök bör förankras i god tid och det är viktigt att alla som påverkas av det har möjlighet att göra egna val, så att de får ett kök de kan vara riktigt nöjda med. Förutsatt att de inte bara ska återställas till samma skick de var i innan de gamla stammarna byttes mot nya. Redan när man börjar planera för ett stambyte är det bra om alla bostadsrättsinnehavare får information om det så att de väntar med att investera i sina kök.

Under tiden som arbetet pågår i ett kök är det viktigt att inte bara göra så lite åverkan som möjligt på köket utan att också tänka på att skydda resten av lägenheten. Det görs med hjälp av avskärmningar som hindrar damm från att sprida sig och gör så att hemmet kan kännas någorlunda privat även när hantverkare befinner sig i det.

Så kan ni få hjälp med stambyte i kök

Vi är en stamkonsultfirma med lång erfarenhet av stambyten i kök. Oavsett om det gäller en modern hyresrätt, bostadsrätter i en kulturminnesmärkt fastighet eller kontorslokaler kan vi hjälpa er genom den process som ett stambyte är. När det gäller stambyte i kök kan vi planera och agera byggledare under själva stambytet men också bidra med idéer och byggtjänster om köken ska byggas om. Om flera entreprenörer deltar i arbetet kan en stambyteskonsult finnas med och ansvara för helheten från början till slut. Något som vi ofta hjälper våra kunder med är sköta upphandlingen av byggtjänster inför ett stambyte i kök. Ta gärna kontakt med oss via formuläret så att vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa mer ett stambyte.


Kontakta oss idag för mer information.