Stambyte Stockholm

Vi på Danixo som företag valt att specialisera oss på att hjälpa fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med deras stambyten i Stockholm.

Vårt arbete består av att hjälpa fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att kontrollera om behov av stambyte i fastigheten finns, samt att våra projektledare även tar hand om allt från planering, upphandling och projektledning fram slutbesiktning. Danixo är en trygg partner för stambyte och med 40 års erfarenhet och 100-tals utförda projekt är vi troligen Stockholms mest erfarna stambyte konsulter.

Vill ni få kontakt med oss direkt? Ni nå oss på 08-191993 eller via mail info@danixo.se

Vad innebär ett stambyte i Stockholm

Ett stambyte i Stockholm är ett stort ingrepp som innebär att man går in i en fastighet och byter dom gamla stammarna och rören mot nya. Ett stambyte i en fastighet i Stockholm tar i snitt ungefär 8 veckor att genomföra per lägenhet. Detta innebär att dom boende i fastigheten där stambytet utförs får klara sig utan dusch och toalett i lägenheterna under ganska långa tidsperioder. Ett stambyte är påfrestande för de boende i fastigheten då det är både bullrigt och dammigt under den period då stambytet pågår. Ett stambyte är dessutom projekt ett projekt som är kostsamt för fastighetsägaren. Även fast ett stambyte i Stockholm är både kostsamt och påfrestande så är det något som höjer värdet på hela fastigheten. När arbetet med byte av stammarna är klart så höjs de boendes livskvalitet då hela fastigheten får nya stammar och rör vilket innebär rent och fräsch vatten i kranarna. Fastighetsägaren behöver heller inte längre oroa sig för läckage och fuktskador i fastigheten pågrund av dåliga stammar och rör.

Olika metoder av stambyte i Stockholm

Det finns flera olika metoder att byta stammar på i en fastighet. Vissa metoder passar bättre och andra sämre, utifrån förutsättningarna i den aktuella fastigheten. Vi kan genomföra en inventering av de befintliga stammarna och hjälpa styrelsen i en brf eller en fastighetsägare att komma fram till vilka metoder som är möjliga och vilka konsekvenserna blir beroende på vilket beslut som tas.

De vanligaste metoderna som används vid stambyte i Stockholm är följande:

  • Traditionellt stambyte
  • Partiellt stambyte 
  • Kassettstambyte 
  • Prefabstambyte

Traditionellt stambyte

Vid ett traditionellt stambyte i Stockholm byts alla stammar på en gång. För att komma åt dem behöver man ta sig in under ytskikt och tätskikt i badrummen och ofta även bila upp betonggolv. Själva bytet av stammarna går snabbt men rivningen och återuppbyggnaden är tidskrävande moment. Att ett traditionellt stambyte inte bara resulterar i ett välfungerande rörsystem som förhoppningsvis kommer att hålla i 50 år så kan alltså de boende glädja sig åt helt nya badrum.

Partiellt stambyte 

Under ett partiellt stambyte i Stockholm byts inte alla stammar på en gång utan endast där det behövs för stunden. Att arbeta i etapper är inte lika kostnadseffektivt som ett traditionellt stambyte men kan vara ett alternativ om besiktningen visar att vissa delar av rörsystemet är i mycket sämre skick än andra. Om det tidigare gjorts partiella stambyten, kanske i samband med att enskilda badrum renoverats, är detta den bästa lösningen.

Kassettstambyte 

Ett kassett stambyte i Stockholm kan genomföras oberoende av de gamla stammarna och de schakt som de är placerade i. Det kan minska behovet av rivning och gör stammarna mer lättåtkomliga. Det finns olika våtrumskassetter med olika funktioner på marknaden. En nackdel är att våtrumskassetter tar upp en del plats i badrummen.

Prefabstambyte

Vid ett prefab stambyte i Stockholm river man inte ut de befintliga badrummen utan lägger stammarna på golvet varpå man bygger ett nytt badrum ovanpå det gamla. Detta innebär att takhöjden sänks. Fördelen är att det kan vara tidsbesparande.

Vad kan Danixo ha för roll under ett stambyte i Stockholm?

Vi jobbar på beställarens villkor och kan ta flera olika roller under ett stambyte i Stockholm, beroende på vilka behov ni har. Ett stambyte är en stor process som kan delas in i olika faser. I normalfallet har en stambyte konsult det övergripande ansvaret för arbetet i en eller flera av dessa faser:

1. Inventering 

2. Projektering 

3. Projektledning 

4. Besiktning

Inventering

Inventering och besiktning handlar om att samla information om fastigheten och de befintliga stammarna för att man ska kunna bestämma vad som bör göras härnäst. En stambyteskonsult från Danixo försöker inte sälja in ett fullskaligt stambyte till varje pris utan vi letar alltid efter den lösning som är bäst på sikt, för beställaren. Resultatet av besiktningen kan alltså vara en indikation på att inget behöver göras på många år, eller att det är hög tid att påbörja ett stambyte i Stockholm. Vi kan också uppskatta hur mycket ett stambyte kommer att kosta, utifrån de rådande förutsättningarna. Efter en stambesiktning faller alltså en viktig pusselbit på plats när det gäller budgeten för kommande år.

Projektering

Under projekteringsfasen planeras arbetet, utifrån den metod man valt, mer i detalj. Sedan sammanställer vi ett så kallat förfrågningsunderlag som är den information en entreprenör behöver för att kunna lämna en offert på ett stambyte i Stockholm. En stambyteskonsult från Danixo kan också svara på frågor från entreprenörer och visa fastigheten. Sedan följer det viktiga arbetet med att jämföra inkomna anbud och säkerställa att stambytet kommer att utföras av entreprenörer med hög kompetens och till ett bra pris.

Danixo kan marknaden i Stockholm och vi kan göra vår bedömning utifrån vår långa erfarenhet. När det gäller entreprenadupphandling är det också mycket viktigt med ett tydligt avtal som är grundat i det område inom juridiken som kallas entreprenadrätt. Där kan Danixo vara till hjälp.

Projektledning

Genomförandefasen kan vara en stökig och kaotiskt tid som innebär stora påfrestningar för de boende. Med en projektledare från Danixo på plats kan ett stambyte i Stockholm genomföras på ett smidigt sätt för alla berörda. Då har beställaren och de som bor i fastigheten en kontaktperson att vända sig till om oklarheter eller olägenheter skulle uppstå. Projektledaren genomför också löpande kontroller av arbetet och kan bidra till att entreprenaden håller sig inom de överenskomna tids- och budgetramarna.

Besiktning

När stambytet är klart och fastigheten har städats och återställts genomförs en slutbesktning av en beskitningsman som är auktoriserad för uppgiften. Det är viktigt för både entreprenören och beställaren med ett kvitto på att stambytet är korrekt genomfört och att entreprenören har följt alla sina förpliktelser enligt de avtal som ingåtts. En genomgången besiktning av en oberoende besiktningsman krävs också för att försäkringar ska gälla.

Vi är ditt företag för stambyte i Stockholm

Vi på Danixo har de mest erfarna stambyte konsulterna i Stockholm och vi kan hjälpa er på era villkor inför det stora projekt som ett stambyte i Stockholm är. Vi kan också bidra med andra typer av projektledning och planering när det gäller periodiskt underhåll och ombyggnationer. Ofta är det praktiskt och ekonomiskt rationellt att kombinera ett stambyte i Stockholm med andra insatser som innebär att det behöver vara hantverkare i huset. Hör av er om ni har frågor om stambyten i Stockholm eller annat som behöver göras i er fastighet.

Genom att kontakta Danixo redan idag, lägger du grunden för ett bra samarbete och ett effektivare stambyte med kvalitet som ledstjärna. Vi är din stambyte konsult som tar ansvar för nå ett bra resultat med hög kvalite när det gäller stambyte i Stockholm.


Kontakta oss idag för mer information.