Hur går stambyte till?

Hur går stambyte till?

Under ett normalt stambyte frilägger man de befintliga stammarna för att kunna byta ut dem mot nya varefter berörda våtutrymmen renoveras. Tillvägagångssättet kan variera och beror på vad det handlar om för typ av fastighet och skicket de gamla stammarna är i. Ett stambyte kan gälla rörstammar för vatten och avlopp eller flera av fastighetens stammar (till exempel el, värme eller ventilation) beroende på i vilket skick de är. Hur ett stambyte går till beror på en rad olika faktorer som vi går igenom på denna sidan.

Så genomförs ett stambyte

Att byta stammar i ett flerfamiljshus är ett stort projekt som brukar delas in i tre etapper; planering och projektering, genomförande samt kontroller och slutbesiktning. Att man går noggrant tillväga under dessa faser är av stor vikt eftersom det handlar om att se till så husets grundläggande funktioner fungerar i minst 60år.

Planering och projektering

Det går inte att genomföra ett framgångsrikt stambyte utan att ha planerat det i detalj. Man börjar med en noggrann besiktning av de befintliga stammarna. Genom att filma avlopp och göra en rörinspektion ser man om det är lämpligt att genomföra ett stambyte och vilken metod man i så fall ska använda sig av. Ibland räcker det att genomföra en relining, då fodras rörstammar med ett nytt tätskikt invändigt. Planering och projektering handlar också om att ordna med finansiering, söka bygglov och informera de boende i fastigheten om vad de har att förvänta sig och vilka val det själva kan göra när det gäller renoveringen av badrummen efter stambytet.

Genomförande

För att kunna byta ut stammarna måste de först tas fram. Oftast sitter de inne i betongen i väggar och golv. Det mest tidskrävande momentet under ett stambyte är att frilägga stammarna och att sedan återställa våtutrymmena efter det att stammarna är bytta. I regel byggs badrummen upp från grunden med nya ytskikt och tätskikt. Den här fasen kan vara stökig och lätt kaotisk. Särskilt om flera entreprenörer ska avlösa varandra och det inte finns en erfaren byggledare som kan ta det övergripande ansvaret och se till så att alla moment utförs sömlöst och så smidigt som möjligt. Med god planering är kvarboende möjligt. God kommunikation med de boende i fastigheten är viktigt under genomförandefasen. Hur själva stambytet går till beror på vilken metod man valt.

Kontroller och slutbesiktning

De olika arbetsmomenten kontrolleras löpande under ett stambyte. Att det finns en certifierad kontrollansvarig med i bilden är viktigt. Det är dennes uppgift att se till så att arbetet utförts enligt bygglagstiftningen och gällande branschnormer. Det är också viktigt att se till så att alla kontrakt som upprättats med de entreprenörer som varit inblandade har efterföljts. Slutligen ska det nya systemet med stammar lämnas över till hyresgäst- eller bostadsrättsföreningen.

Olika tekniker som används vid stambyten

Hur ett stambyte går till beror på vilken teknik som valts. Här går vi igenom vilka tekniker som finns och hur ett stambyte går till med respektive metod:

  • Traditionellt stambyte
  • Partiellt stambyte
  • Kasett stambyte
  • Prefab stambyte

Hur ett traditionellt stambyte går till

Traditionellt stambyte

Ett traditionellt stambyte är vad de flesta föreställer sig, om de har en bild av vad ett stambyte innebär. Här byter man ut samtliga rörstammar, alltså avloppsrör och stammar för tappvatten. Även andra stammar som till exempel ventilationsrör och elledningar kan bytas ut vid ett traditionellt stambyte. Renovering av badrum och ibland även andra våtutrymmen ingår när ett traditionellt stambyte genomförs.

Hur ett partiellt stambyte går till

Partiellt stambyte

Vid ett partiellt stambyte byter man ut vissa stammar istället för att ta sig an hela rörsystemet. Det kan finnas flera anledningar till varför det är en bra idé i vissa fastigheter. Det kan handla om att slitaget är ojämnt och att det därför blir lönsamt att bara byta de stammar som verkligen behöver bytas och vänta med resten. Ett partiellt stambyte innebär även att lägenhetsinnehavare i högre utsträckning kan välja när stammarna ska bytas i just deras lägenhet.

Hur ett kasett stambyte går till

Kassett stambyte

När man genomför ett kassettstambyte monteras stammarna i en skyddande kassett som placeras längs med väggen. Även om golvet bryts upp så är detta en tidsbesparande metod som även innebär att nästa stambyte kommer att kunna genomföras snabbare. När stammarna ligger i en kassett är det också enklare att besiktiga dem.

Hur ett prefab stambyte går till

Prefab stambyte

Prefab stambyte är en teknik där man inte behöver bryta upp golven och som passar i vissa fastigheter men inte i andra. De nya stammarna placeras istället på det befintliga golvet som sedan byggs på med ett nytt tätskikt och ytskikt. Det innebär att takhöjden sänks något men också att man sparar tid och pengar jämfört med ett traditionellt stambyte.

Tips till dig som vill veta mer om hur stambyte går till

Att välja rätt metod är viktigt. För en stambyteskonsult är det i regel relativt enkelt att bedöma vilken typ av stambyte som bör genomföras i en viss fastighet. Det är framförallt skicket på de befintliga stammarna och hur de är dragna som avgör hur man kan arbeta effektivt och om relining är ett alternativ.

För att få bästa möjliga ekonomi i en fastighet i ett större perspektiv är det viktigt att ta hänsyn till när badrummen behöver renoveras. Ytskikt och tätskikt i våtutrymmen har kortare livslängd än stammar. Att genomföra ett tidigt stambyte kan löna sig om alternativet är att först renovera badrummen och sedan bryta upp dem igen i samband med stambytet. 

Ett stambyte kan pågå i flera veckor i en lägenhet. Under den tiden påverkas livet och tillgången till framförallt badrum. För de boende är det viktigt att arbetet sköts så att påverkan blir så liten som möjligt och att det alltid finns provisorier i samband med att vattnet måste stängas av. En erfaren stamkonsult har bra rutiner när det gäller detta och det är en viktig framgångsfaktor vid ett stambyte.

Det är stor skillnad i pris mellan ett traditionellt stambyte och relining. Men det är inte säkert att den billigaste metoden lönar sig bäst i längden. Stambyten kan finansieras på många olika sätt, ibland är det nödvändigt att höja hyror eller avgifter i samband med att belåningen höjs.

Under tiden som ett stambyte pågår kan det vara smart att genomföra andra renoveringar och förbättringar, så att man inte behöver ha hantverkare i huset vid fler tillfällen än nödvändigt.

Så kan du få hjälp med ett stambyte

Vi är en stambyteskonsulter som kan stödja er i de olika faserna av ett stambyte. Här är några exempel på vad våra stambyteskonsulter kan hjälpa er med:

  • Rörinspektion och besiktning av befintliga rörstammar för att fastställa vilka behov som föreligger och hur förutsättningarna ser ut i den aktuella fastigheten.
  • En stambyteskonsult kan agera projektledare och ha det övergripande ansvaret för till exempel projektets budget och alla tillståndsansökningar.
  • Upphandling av de entreprenörer som krävs för att genomföra ett stambyte eller stamrenovering med vald metod.
  • Byggledning under genomförandefasen, vi kan även ta på oss att leda andra projekt inom bygg och renovering och se till så att de utförs på ett resurseffektivt sätt när stambytet pågår.
  • Besiktning under arbetets gång och efter det att stambytet är genomfört.

Vi kan också ta på oss ett helhetsansvar för ett stambyte från en första förutsättningslös kontakt tills dess att stambytet är genomfört. Använd gärna formuläret här på sidan om ni vill veta mer om hur vi arbetar med stambyten i Stockholm.


Kontakta oss idag för mer information.