Hur går stambyte till?

Hur går stambyte till?

Det är många aspekter som spelar in på hur ett stambyte går till. För det första beror det på vilket sätt ett stambyte utförs på och vilken stambyte teknik som används. Hur omfattande ett stambyte kommer bli, spelar också in på hur ett stambyte går till och vilken teknik som används. Vilken stambytesteknik som används, baseras, på och utgår från en mängd olika faktorer kopplade till fastighetens rörsystem.

Ett stambyte gäller allt i en fastighets rörstammar för vatten och avlopp, men behöver inte begränsas till det. I en fastighet finns det även andra stammar för exempelvis el, värme och ventilation som också kan inkluderas och bytas ut under ett stambyte.

Här får du veta allt om hur går ett stambyte till, samt vilka olika stambytestekniker som finns. På så sätt får du kännedom och kunskap, samt svar på frågorna:

 • Vad innebär valet av stambyte teknik?
 • Hur går ett stambyte till, baserat på varje enskild stambyte teknik?
 • Vilka förutsättningar bidrar till valet av stambyte teknik?
 • Vilka olika resultat får man vid valet av stambyte teknik?

Du som vill ha mera grundläggande information om stambyte och vad detta innebär klickar här.

Viktigt: Denna text förklarar, på ett förenklat sätt, hur ett stambyte går till och vilka alternativ som finns. Denna sida är skapad för att informera fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och boende om hur ett stambyte går till och vilka alternativ som finns. För ett stambyte ska ni alltid anlita en professionell och erfaren byggkonsult välkomna och kontakta oss idag!

Så utför man ett stambyte till

Att byta stammar i ett flerfamiljshus är ett stort projekt som brukar delas in i tre etapper; planering och projektering, genomförande samt kontroller och slutbesiktning. Att man går noggrant tillväga under dessa faser är av stor vikt. Detta eftersom det handlar om att se till att husets grundläggande funktioner fungerar i minst 60år.

Allt som rör ett stambyte, hur det går till och vilken stambytesteknik som används ska läggas i händerna på en stambyteskonsult. På så sätt kan ni som fastighetsägare eller bostadsrättsförening, försäkra er om att få bästa resultat på ert stambyte.

Steg 1 – Planering och projektering inför ett stambyte

Det går inte att genomföra ett framgångsrikt stambyte utan att ha planerat det i detalj. Man börjar med en noggrann besiktning av de befintliga stammarna. Genom att filma avlopp och göra en rörinspektion ser man om det är lämpligt att genomföra ett stambyte och vilken metod man i så fall ska använda sig av.

Ibland räcker det att genomföra en relining, då fodras rörstammar med ett nytt tätskikt invändigt. Planering och projektering handlar också om att ordna med finansiering, söka bygglov och informera de boende i fastigheten om vad de har att förvänta sig och vilka val det själva kan göra när det gäller renoveringen av badrummen efter stambytet.

Steg 2 – Genomförande

För att kunna byta ut stammarna måste de först tas fram. Oftast sitter de inne i betongen i väggar och golv. Det mest tidskrävande momentet under ett stambyte är att frilägga stammarna och att sedan återställa våtutrymmena efter det att stammarna är bytta. I regel byggs badrummen upp från grunden med nya ytskikt och tätskikt.

Den här fasen kan vara stökig och lätt kaotisk. Särskilt om flera entreprenörer ska avlösa varandra och det inte finns en erfaren byggledare som kan ta det övergripande ansvaret och se till så att alla moment utförs sömlöst och så smidigt som möjligt. Med god planering är kvarboende möjligt. God kommunikation med de boende i fastigheten är viktigt under genomförandefasen. Hur själva stambytet går till beror på vilken metod man valt.

Steg 3 – Kontroller och slutbesiktning

De olika arbetsmomenten kontrolleras löpande under ett stambyte. Att det finns en certifierad kontrollansvarig med i bilden är viktigt. Det är dennes uppgift att se till så att arbetet utförts enligt bygglagstiftningen och gällande bransch normer. Det är också viktigt att se till så att alla kontrakt som upprättats med de entreprenörer som varit inblandade har efterföljts. Slutligen ska det nya systemet med stammar lämnas över till hyresgäst- eller bostadsrättsföreningen.

Olika stambyte tekniker – Olika sätt att utföra stambyte

Precis som vi sa i inledningen av vår text, Hur går ett stambyte till, beror det på olika faktorer som vilken stambyte teknik som ska användas. Här handlar det om faktorer som rörstammarnas skick, vilka förutsättningar som finns samt även det val som fastighetsägare eller bostadsrättförening blir mest nöjda med.

Så hur ett stambyte går till beror alltså på vilken stambyte teknik som har valts. Nedan beskriver vi de fem olika stambyte teknikerna som finns. Vissa gånger kommer två av dessa att kombineras, beroende på förutsättningar och önskemål. De fem olika teknikerna som ett stambyte kan utföras efter är:

 • Traditionellt Stambyte: Detta är det allra vanligaste, och den traditionella metoden som används vid stambyte. Med valet av denna stambytesteknik, byts alla vattenrör, vattenledningar, avloppsrör samt stammar ut. Detta medföra att alla våtutrymmen samt delar av kök rivs, bryts upp, för att sedan återställas i nytt och fräscht skick.
 • Partiellt Stambyte: Valet av att utföra ett partiellt stambyte, innebär att stambyte sker i etapper. Här utförs stambyte i delar av fastigheten och i vissa lägenheter i varje etapp. Normalt sett sker ett partiellt stambyte i två eller tre etapper.
 • Kassett stambyte: Detta är den första stambytesmetoden som kan kombineras med antingen traditionellt eller partiellt stambyte. Att utföra ett stambyte efter denna metod, innebär att alla nya rörinstallationer samlas på en plats. Vanligtvis i något som kallas en kassett som byggs in i väggen bakom toalettstolen.
 • Prefab stambyte: Här är den andra stambytestekniken som kan kombineras med antingen partiellt eller traditionellt stambyte. Det sätt ett stambyte går till med valet av denna metod, är att nya rum/väggar byggs upp i badrummen och toaletterna.

Vidare ska vi nu beskriva varje enskild stambytesteknik, kombinationerna av dessa, och hur de går till. Efter det får du också reda på vilka de generella valen av stambytesteknik är i olika situationer.

Kom alltid ihåg att ta hjälp av en professionell stambyte konsult, för att få ett komplett och fungerande koncept för hur just ert stambyte ska gå till.

Hur ett traditionellt stambyte går till

Traditionellt stambyte

Det traditionella stambytet är den äldsta och vanligaste stambytestekniken. Generellt sett är det också det val som ger det bästa och mest kostnadseffektiva resultatet. Denna metod har använts så länge det funnits stammar, vatten och avlopp i fastigheter.

Ett traditionellt stambyte är vad de flesta föreställer sig, om de har en bild av vad ett stambyte innebär. Här byter man ut samtliga rörstammar, alltså avloppsrör och stammar för tappvatten. Även andra stammar som till exempel ventilationsrör och elledningar kan bytas ut vid ett traditionellt stambyte. Renovering av badrum och ibland även andra våtutrymmen ingår när ett traditionellt stambyte genomförs.

Hur går ett traditionellt stambyte till steg för steg

 1. Under det första steget i ett traditionellt stambyte river man ut all armatur i badrum och toaletter. Det inkluderar toaletter, handfat och eventuella badkar och duschkabiner. I detta steg bryts även väggar och golv upp, för att frilägga vattenledningar, avloppsrör och stammar. Här brukar det innebära att väggar och golv i badrum och toaletter samt vissa gånger i kök bryts upp. Även hallar, korridorer, källare och trapphus blir föremål för, och drabbas av, ett traditionellt stambyte.

  Vad gäller badrum och toaletter brukar de skadas så pass mycket av ett stambyte, att det alltid ingår en helrenovering av dessa vid ett stambyte. Här töms de på all armatur samt att kakel, klinker och ytskikt måste brytas upp för att fastighetens stammar ska kunna bytas ut.

  Gällande köket, brukar ett traditionellt stambyte också medföra vissa ingrepp även här. Vissa gånger kan även ett kök behöva demonteras för att det ska vara möjligt att komma åt och byta ut alla stammar i fastigheten.

  Det absolut första steget i ett traditionellt stambyte, är att stänga av vatten och avlopp. Detta då stambyte ska ske i hela fastigheten under en och samma etapp. Normalt sett brukar ett traditionellt stambyte ta mellan 8 till 12 veckor.

  Det första steget i ett traditionellt stambyte är också det som är mest bullrigt och dammigt. Detta då alla väggar och golv bryts upp och de gamla stammarna avlägsnas.

 2. När det blir dags för det andra steget i det fysiska arbetet i ett traditionellt stambyte, ska alla nya stammar, avloppsrör och vattenledningar installeras. I detta skede brukar man även se över helheten på systemet för vatten och avlopp, för att få bästa möjliga resultat och effektivitet.

  Är det då så att det finns flera olika fastigheter som ingår i ett stambyte, brukar man se till att sammanfoga systemet så att stammarna mellan dessa kopplas samman. På så sätt byts hela systemet ut och resultatet blir ett bättre, stabilare och mera funktionellt system för vatten och avlopp.

  Även om man bryter upp badrum, toaletter och golv i många områden i en fastighet, kan det vissa gånger vara svårt att komma åt vissa rör. Här får man då göra en bedömning av rörens skick. Är de för dåliga, måste man riva upp mera. I andra fall kan det vara lämpligt att kombinera stambytestekniken relining just i dessa lägen.

 3. När det kommit till det sista, och tredje, steget i det fysiska arbetet av ett traditionellt stambyte är det dags att återställa och bygga upp allt igen. Här appliceras nya tätskikt i badrum och toaletter, för att upprätthålla svensk byggstandard gällande fuktspärr.

  Under detta steg fyller man också igen alla golv och väggar som brutits upp på andra platser. Efter det byggs nytt ytskikt med kakel och klinker i badrum och toaletter, samt nya golv och väggar på de andra platserna.

I och med att ett traditionellt stambyte är ett så stort och omfattande ingrepp i en fastighet, brukar detta oftast betyda en totalrenovering av toaletter och badrum. Vissa gånger byts också kök ut helt eller delvis.

Hur ett partiellt stambyte går till

Partiellt stambyte

Som vi redan tidigare nämnt ovan, är det vanligaste att ett traditionellt stambyte, där alla lägenheter och badrum renoveras samtidigt, sker. Hur som helst kan det vissa gånger finnas anledningar som gör att detta inte sker. I det fallet finns partiellt stambyte som val av teknik. Det innebär då att delar av en fastighet och dess lägenheter genomgår stambyte i olika etapper.

Vissa gånger finns det anledningar att välja partiellt stambyte istället för traditionellt. Några av orsakerna kan vara av ekonomiska skäl, eller att lägenhetsinnehavarna i en bostadsrättsförening själva väljer när de vill renovera badrum.

Summan av det hela blir att vid ett partiellt stambyte byter man ut vissa stammar istället för att ta sig an hela rörsystemet. Det kan finnas flera anledningar till varför det är en bra idé i vissa fastigheter. Det kan handla om att slitaget är ojämnt och att det därför blir lönsamt att bara byta de stammar som verkligen behöver bytas och vänta med resten. Ett partiellt stambyte innebär även att lägenhetsinnehavare i högre utsträckning kan välja när stammarna ska bytas i just deras lägenhet.

Den allra vanligaste anledningen till att utföra partiellt stambyte, är att enskilda lägenhetsinnehavare i bostadsföreningar ges valmöjligheter. Här kan de själva bestämma när renovering av badrum och eventuellt också kök ska ske. De brukar då få bekosta renoveringen privat, medan föreningen står för kostnaden som uppkommer vid byte av fastighetens rör och stammar.

Precis som med alla val finns det fördelar och nackdelar med att välja en viss stambytesteknik. Med valet av partiellt stambyte finns det i vissa lägen fördelar, medan det också finns en rad risker. Det rekommenderas alltid att du överlåter detta beslut i händerna på en erfaren stambyte konsult.

Partiellt stambyte – Nackdelar

 • Som innehavare av en lägenhet där stambyte redan har utförts, vill du att denna del i livet ska vara avklarad för de kommande 50-60 åren. Även om många säger att du inte störs av stambyte i de andra lägenheterna är detta oftast inte sant.

  Vissa gånger kan det vara så illa att stambyte hos grannen ovanför, också leder till arbeten i ditt eget badrum eller toalett. Som ett exempel kan ditt badrumstak behöva brytas upp för att komma åt alla rör som ska bytas. Det kan då medföra extra kostnader för den som redan utfört ett stambyte i sin lägenhet.

 • Alla boende i en fastighet som genomgår ett partiellt stambyte, drabbas av att det tar mycket längre tid än vid ett traditionellt stambyte. Här kan det bli flera år med etapper som bidrar till mycket damm och högt buller.

 • Det finns stora risker att missa byte av olika delar av en fastighets rörsystem och stammar vid valet av partiellt stambyte. Om det sker, kan det leda till ytterligare arbete, där de boende störs. Dessutom kan det också leda till stora extrakostnader.

 • Det sägs att för många kockar lagar en sämre soppa. Så kan det också bli vid valet av partiellt stambyte. I och med att detta kan ske i flera etapper, är det större risk för att flera entreprenörer blir inblandade. Detta kan leda till missar i utbyte av vissa stammar, samt att olika fabrikat och arbetssätt leder till olika kvalitet.

 • Vid ett partiellt stambyte är det heller ingen säkerhet att en och samma entreprenör eller byggkonsult står för garanti och kvalitet. Det leder till större problem att rätta till vissa fel, då flera olika parter kan skylla på varandra.

Partiellt stambyte – Fördelar

 • Du kan som enskild ägare av en lägenhet, få friheten att själv välja när badrum, toaletter och eventuellt kök ska renoveras.

 • Som bostadsrättsförening blir fördelen att föreningen enbart betalar för byte av rör och stammar. Detta medan lägenhetsinnehavare betalar allt rörande renovering i respektive lägenheter.

 • Du som har utfört stambyte i din lägenhet, kommer att störas mindre av stambyte i andra lägenheter. Dock blir det aldrig helt störningsfritt.

 • Vid ekonomiska hinder, kan partiellt stambyte vara ett alternativ som kan sprida ut och minimera kostnaderna under en längre period.

För att få bästa resultat och största säkerhet, samt en entreprenör som står för hela arbetet, rekommenderas alltid ett traditionellt stambyte. Om ett val av partiellt stambyte inte kan undvikas, ska ni alltid se till att anlita en och samma entreprenör/stambyteskonsult. Detta för att fastställa att alla rör och stammar blir utbytta, samt att garantier och eventuella reparationer blir så klara och enkla som möjligt.

Hur ett kasett stambyte går till

Kassett stambyte

När man genomför ett kassettstambyte monteras stammarna i en skyddande kassett som placeras längs med väggen. Detta kallas för en våtrumskassett. I denna kassett finns alla de stammar och rör som ska koppla samman dusch, toalett och handfat samt annan armatur till vattensystemet. En vägghängd toalett sitter oftast redan förmonterad på en våtrumskassett.

Även om golvet bryts upp så är detta en tidsbesparande metod som även innebär att nästa stambyte kommer att kunna genomföras snabbare. När stammarna ligger i en kassett är det också enklare att besiktiga dem.

Ett kassettstambyte kombineras alltid med antingen partiellt eller traditionellt stambyte. Den stora skillnaden blir att man istället för att skapa manuella installationer av stammar, rör och ledningar använder en våtrumskassett.

Vid ett kassettstambyte påbörjas arbetet precis som vid ett helt vanligt stambyte. Här blir det första steget att riva upp väggar och golv för att komma åt de gamla och befintliga rören och stammarna. Valet av kassettstambyte handlar istället om skillnaderna som skapas för att återställa toaletter och badrum.

I och med att prefabricerade våtrumskassetter används vid kassettstambyte, skapas några stora fördelar.

 • För det mesta räcker det att ta upp ett hål i bjälklaget för att installera våtrumskassetter, vilket medför fördelen att slippa öppna väggarna.
 • Att använda våtrumskassetter sparar tid.
 • Kassettstambyte skapar möjligheter till enklare reparationer, och att upptäcka eventuella läckage med hjälp av inspektionsluckor.
 • Framtida stambyten kommer att kunna genomföras snabbare.

Hur ett prefab stambyte går till

Prefab stambyte

Prefab stambyte är en teknik där man inte behöver bryta upp golven eller riva ytskikten, och som passar i vissa fastigheter men inte i andra. De nya stammarna placeras istället på det befintliga golvet som sedan byggs på med ett nytt tätskikt och ytskikt. Det innebär att takhöjden sänks något men också att man sparar tid och pengar jämfört med ett traditionellt stambyte.

Ett prefabstambyte kallas ofta också för rum i rum metoden, vilket givetvis bygger på att man bygger upp det nya badrummet inuti det gamla. Även om väggar och ytskikt inte behöver rivas upp vid ett prefabstambyte, måste hela badrummet tömmas på all armatur och vattnet stängas av under arbetets gång.

När prefabstambyte sker, används förproducerade moduler som har skapats i plåt. När dessa moduler installeras skapas en luftspalt på mellan 2-4 centimeter mellan de gamla väggarna och golvet. När förproducerade golv och väggar är på plats, borras nödvändiga hål upp och ny armatur monteras i badrummet.

Enligt tester har det visat sig att den plåt som används visat sig vara mera effektiv än traditionella tätskikt. Detta samt att luften ges god cirkulation och effektivt kan torka upp eventuell fukt. Vissa kritiska röster säger dock att det inte går att fastställa fullgod ventilation, och att risken för fuktskador och mögel ökar vid valet av prefabstambyte.

Tips till dig som vill veta mer om hur stambyte går till

Att välja rätt metod är viktigt. För en stambyteskonsult är det i regel relativt enkelt att bedöma vilken typ av stambyte som bör genomföras i en viss fastighet. Det är framförallt skicket på de befintliga stammarna och hur de är dragna som avgör hur man kan arbeta effektivt och om relining är ett alternativ.

För att få bästa möjliga ekonomi i en fastighet i ett större perspektiv är det viktigt att ta hänsyn till när badrummen behöver renoveras. Ytskikt och tätskikt i våtutrymmen har kortare livslängd än stammar. Att genomföra ett tidigt stambyte kan löna sig om alternativet är att först renovera badrummen och sedan bryta upp dem igen i samband med stambytet. 

Ett stambyte kan pågå i flera veckor i en lägenhet. Under den tiden påverkas livet och tillgången till framförallt badrum. För de boende är det viktigt att arbetet sköts så att påverkan blir så liten som möjligt och att det alltid finns provisorier i samband med att vattnet måste stängas av. En erfaren stamkonsult har bra rutiner när det gäller detta och det är en viktig framgångsfaktor vid ett stambyte.

Det är stor skillnad i pris mellan ett traditionellt stambyte och relining. Men det är inte säkert att den billigaste metoden lönar sig bäst i längden. Stambyten kan finansieras på många olika sätt, ibland är det nödvändigt att höja hyror eller avgifter i samband med att belåningen höjs.

Under tiden som ett stambyte pågår kan det vara smart att genomföra andra renoveringar och förbättringar, så att man inte behöver ha hantverkare i huset vid fler tillfällen än nödvändigt.

Så kan du få hjälp med ett stambyte

Vi är stambyte konsulter som kan stödja er i de olika faserna av ett stambyte. Här är några exempel på vad våra stambyteskonsulter kan hjälpa er med:

 • Rörinspektion och besiktning av befintliga rörstammar för att fastställa vilka behov som föreligger och hur förutsättningarna ser ut i den aktuella fastigheten.
 • En stambyteskonsult kan agera projektledare och ha det övergripande ansvaret för till exempel projektets budget och alla tillståndsansökningar.
 • Upphandling av de entreprenörer som krävs för att genomföra ett stambyte eller stamrenovering med vald metod.
 • Byggledning under genomförandefasen, vi kan även ta på oss att leda andra projekt inom bygg och renovering och se till så att de utförs på ett resurseffektivt sätt när stambytet pågår.
 • Besiktning under arbetets gång och efter det att stambytet är genomfört.

Vi kan också ta på oss ett helhetsansvar för ett stambyte från en första förutsättningslös kontakt tills dess att stambytet är genomfört. Använd gärna formuläret här på sidan om ni vill veta mer om hur vi arbetar med stambyte Stockholm.

Hör av er till oss om ni vill ha mer information om hur ett stambyte går till


Kontakta oss idag för mer information.