Projektledning stambyte

Projektledning stambyte

Att genomföra ett stambyte är svårt utan god projektledning. Ett stambyte ska bygga på en noggrant genomförd förstudie. Under genomförandefasen ska hantverkare med olika kompetens och ansvarsområden samordnas på ett sätt som innebär att resurser tas till vara på optimalt. Projektledningen stambyte är verkligen grunden för att ett projekt ska bli lyckat.

Vad ingår i ett stambyte?

Ett stambyte kan innebära olika saker beroende på vilka behov som föreligger. Först och främst byts äldre rörstammar ut mot nya. Det gäller alltså främst ledningar för tappvatten och avloppsrör men ibland byts även andra stammar, som elledningar, ventilationsrör och rör som är en del av värmesystemet. Oftast renoveras badrummen vid ett stambyte. Det är en av anledningarna till att det är viktigt med god projektledning vid ett stambyte, eftersom det påverkar livet i fastigheten under arbetet och boendekvaliteten för lång tid framöver.

Uppgifterna vid projektledning stambyte

Vid projektledning så är den viktigaste uppgift är att hitta helhetslösningar och att under hela stambytet ha så god överblick som möjligt. För att göra det mer konkret kan projektledning inom stambyte beskrivas som ett antal uppgifter som ligger på projektledarens bord:

  • Se till så att det tas fram en förstudie som bygger på en noggrann stambesiktning och de behov och önskemål som kunden har.
  • Se till så att tillstånds söks i tid, att bygganmälan görs och att arbetet dokumenteras enligt bygglagen.
  • Utforma en projektplan.
  • Ta fram en kommunikationsplan för hur och när de boende ska uppdateras om stambytet.
  • Stämma av så att arbetet fortskrider med hög kvalitet och enligt tidsplan och budget genom regelbundna besök på arbetsplatsen.
  • Slutkontroller och överlämning av det nya systemet.

En projektledare kan även agera byggledare men det är vanligt att man under ett stambyte har dels en projektledare med det övergripande ansvaret och dels en byggledare som ser över arbetet under genomförandefasen.

God projektledning vid stambyte förenklar upphandlingen

Ett av de viktigaste momenten under ett stambyte är att knyta rätt kompetens till projektet. Att jämföra offerter för stambyten är svårt för den som inte vet vilken kvalitet företagen som inkommit med offerter brukar leverera. Om projektledningen håller tillräckligt hög nivå ökar möjligheten att få rätt entreprenörer till rätt pris.

De boende blir lidande om projektledningen brister under ett stambyte

Ett stambyte i Stockholm pågår i 8–12 veckor i en enskild lägenhet. Det kan innebära stora påfrestningar för de boende i fastigheten. Genom framförhållning och väl genomförd projektledning vid ett stambyte kommer alla som bor och verkar i fastigheten att veta vad som gäller när exempelvis vattnet är avstängt. I det här fallet kan god projektledning minska risken för att lägenhets- eller bostadsrättsinnehavare sätter sig emot beslutet att genomföra ett stambyte.

Få hjälp med projektledning vid stambyte i Stockholm

Kontakta oss pom ni planerar att genomföra ett stambyte. Vi kan ställa en erfaren konsult för projektledning för stambyten till ert förfogande så att ni har någon att vända er till under hela processen. Genom bra och anpassad projektledning kan ni vara trygga i att stammarna i fastigheten kommer att bytas eller renoveras på ett sätt som blir lönsamt. I projektledning av stambyte kan även andra uppgifter ingå. Våra konsulter har bred erfarenhet inom bygg och kan även leda annat underhåll som genomförs samtidigt som stambytet pågår. Vissa väljer exempelvis att även utföra renoveringar i kök under stambytet.


Kontakta oss idag för mer information.